Tổng thống Ucraina Victor Yushenko đã không ký và trả lại cho quốc hội luật số №1616-VI “Về sửa đổi một số văn bản pháp quy Ucraina về bầu cử tổng thống Ucraina”. Phòng đường lối thông tin Ban thư ký tổng thống đã thông báo về việc này.

Ông Yushenko cũng cho biết, ông sẵn sàng khiếu nại lên Toà án Hiến pháp về nội dung luật này trong trường hợp luật vẫn có hiệu lực.

Trong thư gửi quốc hội tổng thống nêu rõ, ngày 21-8-2009 trong khi xem xét lại các đề xuất của tổng thống hơn 2/3 cơ cấu hiến pháp của quốc hội đã thông qua luật trên. Cùng lúc này chiểu theo điều 94, mục 30 phần 1 điều thứ 106 Hiến pháp tổng thống đã áp dụng quyền phủ quyết đối với luật này.

“Do luật được thông qua lần hai với 325 đại biểu, và mặc dù tính chất không hợp hiến nhưng luật không thể bị phủ quyết một lần nữa, tổng thống trả lại luật trên mà không ký, cho phép công bố luật theo quy định của phần 4 điều 94 Hién pháp Ucraina”, – thông báo viết.

“Tuy nhiên tôi giữ lại cho mình khả năng sử dụng quyền khiếu nại lên Toà án Hiến pháp về nội dung luật trong trường hợp luật có hiệu lực”, – thư của ông Yushenko gửi quốc hội nêu rõ.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề