Cuộc khảo sát xã hội học do Viện quốc tế về xã hội học Kyiv (KMIS) thực hiện từ ngày 3 tháng  7 đến 13 tháng 7. >>в результатах опроса КМИС

Những người được hỏi phải trả lời câu hỏi, bỏ phiếu cho đảng nào nếu bầu cử diễn ra vào
ngày 15 tháng 7 này.

 • 36,5% số người được hỏi đồng ý bỏ phiếu cho đảng của tổng thống “Người hầu nhân dân”;
 • 7,2% – bỏ phiếu cho đảng Medvedchuk “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống”;
 • 5,5% – bỏ phiếu cho đảng của Poroshenko “Đoàn kết Châu Âu”;
 • 4% – bỏ phiếu cho đảng bà Yulia Tymoshenko “Batkivschina”;
 • 3,6% – bỏ phiếu cho đảng “Sức mạnh và danh dự”;
 • 2,8% – bỏ phiếu cho đảng “Holos” của ca sĩ Vakarchuk;
 • 2,1% – bỏ phiếu cho đảng “Oppoblock”.

Các đảng khác đều có chỉ số dưới 2%.

Nếu tính tỉ lệ % đối với tổng số những người đã xác định thái độ bầu cử, nghĩa là gần với kết quả thực tế hơn nếu bầu cử được tiến hành vào ngày 15 tháng 7 thì kết quả sẽ
như sau:

 • Đảng “Người hầu nhân dân” có được – 52,3%;
 • Đảng “Cương lĩnh đối lập vì đời sống” – 10,3%;
 • Đảng “Đoàn kết Châu Âu” – 7,9%;
 • Đảng “Batkivschina” – 5,8%;
 • Đảng “Sức mạnh và danh dự” – 5,1%;
 • Đảng “Golos” – 4%;
 • Đảng “Oppoblock” – 3%;
 • Đảng “Thái độ công dân” – 2,5%;
 • Đảng “Cấp tiến” Liasko – 2,4%.

Viện KMIS tiến hành khảo sát XHH với hơn 2 000 người đủ độ tuổi cử tri sống trên lãnh thổ 125 địa phương của Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

 • Trong khi đó

Khảo sát của Trung tâm XHH mang tên Razumkov khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 lại cho một kết quả khác thường…

Nếu tính % so với tổng số người tham gia khảo sát thì:

 • “Người hầu nhân dân” – 31,8%, còn nếu so với số người đã xác định thái độ
  41,5%;
 • Cương lĩnh đối lập – vì đời sống” –
  tương ứng 9,7% và 12,5%;
 • Golos” – tương ứng 7% và 8,8%;
 • Đoàn kết Châu Âu” – 6,1% và 8,3%;
 • Bastkivschina” – 6,1% và 7%;
 • “Sức
  mạnh và danh dự” – 3,7% và 4,6%;
 • “Oppoblock”
  – 3,0% và 3,8%.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề