Theo kết quả khảo sát xã hội học của Viện quốc tế về xã hội học ở Kyiv –  KMIS, đảng Người hầu nhân dân vẫn dẫn đầu cảm tình của cử tri cùng với 3 đang khác vượt ngưỡng 5% để vào quốc hội khóa mới.

Đáng Người hầu nhân dân nhận được 48,5% sự ủng hộ của cử tri. Có 65,9% số người được hỏi nói chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, trong số đó có 37,8% nói sẽ bỏ phiếu cho đảng Người hầu nhân dân.

Đảng Cương lĩnh đối lập vì đời sống (Razumkov) – 11%;

Đảng “Đoàn kết Châu ÂU” (Poroshenko) – 7,2%;

Đảng Batkivschina (Tymoshenko) – 4,8%;

Đảng Golos (Vakarchuk) – 3,4%;

Đảng Sức mạnh và danh dự – 2,5%;

Đảng Oppoblock – 2%;

Nếu tính tỉ lệ % theo số người đã xác định đi bầu và đã có thái độ bầu ai thì hiện tại các đảng sau có cơ hội hơn cả:

Người hầu nhân dân – 48,5%;

Cương lĩnh đối lập – vì đời sống – 14,1%;

Đoàn kết Châu Âu – 9,2%;

Batkivschina – 6,2%.

Đó là bốn đảng vượt ngưỡng 5% và có vẻ chắc
chắn có mặt ở quốc hội. Các lực lượng khác dưới ngưỡng 5% không nhiều: Golos –
4,4%, Sức mạnh và danh dự – 4,1%, Oppoblock – 2,5%, đảng cấp tiến – 2,4%, Chiến
lược Ukraina của Groisman – 2,3%. Những đảng khác dưới 2%.

Khảo sát XHH được tiến hành từ ngày 25 tới
ngày 7 tháng 7 trên toàn lãnh thổ Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

  • Khảo sát của Nhóm Rating lại cho kết quả khác >>

Tính tỉ lệ đối với tất cả những người được
hỏi thì Người hầu nhân dân có 34% số
người ủng hộ;

Cương lĩnh đối lập vì đời sống – 8%;

Golos – 5%;

Đoàn kết Châu Âu – 5%;

Batkivschina – 4%.

Trong số những người dự định đi bỏ phiếu
thì Người hầu nhân dân có 50% số người
ủng hộ. Có 12% – ủng hộ Cương lĩnh đối lập
– vì đời sống
, 8% – ủng hộ Golos,
7% – ủng hộ Đoàn kết Châu Âu, 6% – ủng
hộ Batkivschina.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề