Hiệp hội các giám đốc ngân hàng thế giới WB hy vọng vào việc ký kết thỏa thuận cho vay, để phục hồi hệ thống tài chính của Ucraina, vào khoảng 750 triệu đô la trước ngày 30 tháng 6. Điều này được nói tới trong thông báo của ngân hàng thế giới về việc chuẩn bị chương trình cho vay để phục hồi hệ thống tài chính của Ucraina.

Như vậy, trong giai đoạn đến trước ngày 30 tháng 6 WB sẽ xem xét những việc cần thiết để thành lập hệ thống tổng hợp nhằm giải quyết vấn đề tái cấp vốn và giải thể các ngân hàng của Ucraina.

Đặc biệt là đối với Bộ tài chính Ucraina, cần phải thành lập một tiểu ban đặc biệt để tổ chức quá trình tái cấp vốn cho các ngân hàng, quản lý các khoản của ngân hàng, thu được trong quá trình tái cấp vốn, quá trình giải thể hoặc bán đi sau khi các ngân hàng được cải tao.

Tiểu ban này sẽ phải hoạt động tuân theo luật pháp, đặc biệt là quy trình giải thể các ngân hàng.

Cùng với điều này, quyền hạn của ngân hàng quốc gia Ucraina, trong việc giải thể các ngân hàng, đến tháng 1 năm 2010 sẽ được chuyển giao cho Quỹ đảm bảo tiền gửi của các cá nhân.

Trong thông báo có đoạn nói:”Ngân hàng thế giới đã thể hiện sự sẵn sàng ủng hộ việc thành lập hệ thống tổng hợp này để giải quyết vấn đề tái cấp vốn, giải thể các ngân hàng và khôi phục nền tài chính bằng 2 lần cho vay để cấp kinh phí cho ngân sách nhà nước vào khoảng 750 triệu đô la”.

Như vậy, trong trường hợp thực hiện điều kiện cho vay, tín dụng có thể được cho vay thành 2 lần: 350 triệu đô la vào tháng 5-tháng 6, 400 triệu đô la vào cuối năm.

Theo điều kiện cho vay, Ucraina cần phải đạt được sự tiến bộ về 4 phương diện:
– quản lý chế độ thuế khóa và kinh tế vĩ mô hiệu quả;
– áp dụng chương trình tổng hợp về tái cấp vốn (tái cấu trúc) các ngân hàng, phù hợp với các ngân hàng có khả năng hoạt động thương mại hiệu quả;
– liên kết hệ thống tổng hợp với nhóm các ngân hàng có khả năng tồn tại cao bằng cách tiến hành phương thức giải thể các ngân hàng;
– giữ vững hệ thống đảm bảo tiền gửi với mục đích tăng tính tin cậy của người dân vào hệ thống ngân hàng và như vậy làm tăng sự huy động các nguồn vốn tiết kiệm địa phương thông qua hệ thống này.

Trước đó, phó chủ tịch Ban thư ký của tổng thống – ông Alexsandr Slapak thông báo rằng Ucraina có thể nhận được khoản tín dụng từ ngân hàng thế giới WB khoảng 1 tỷ đô la sau 1-2 tháng nữa.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề