Video VTV4 – Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraina đã khai mạc ngày 24/7/2009 tại thành phố Ki-ep. Diễn đàn do ĐSQ VN tại Ukraina tổ chức. Tham dự có hơn 80 đạu biểu đến từ các thành phố lớn của Ukraina, các lãnh đạo, các hội người VN và đại diện ĐSQ VN tại Ukraina.

NguyenNghia