Viện kế toán, theo những tính toán chuyên môn của mình, thông báo rằng GDP của Ucraina giảm 21,1 %.

Điều này được đề cập đến trong bản tổng kết việc thực hiện ngân sách nhà nước sau quý 1 năm 2009, mà hội đồng Viện kế toán với chủ tịch là ông Valentin Simonenko đã thông báo cho các cơ quan báo chí biết.

“Kết luận được đưa ra rằng trong quý 1 năm nay các xu hướng kinh tế tiêu cực của năm trước đã tăng lên và hình thành sự giảm đáng kể của nền kinh tế”, – trong báo cáo viết.

“Với sự thiếu số liệu thống kê chính thức về tổng sản phẩm quốc dân, Viện kế toán đã thực hiện các tính toán chuyên môn riêng của mình, chúng chỉ ra sự giảm GDP thực tế của Ucraina là 21,1%, đồng thời cho thấy không thể đạt được tăng trưởng kinh tế mà ngân sách nhà nước đã phê duyệt”, – Viện nhấn mạnh.

“Sự giảm hoạt động kinh tế trong hoàn cảnh lạm phát (5,9 %) dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống của người dân. Số lượng người đăng ký thất nghiệp tính đến ngày mùng 1 tháng 4 năm nay là 879 nghìn người, và đã tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái là 1,4 lần”, – Viện kế toán thông báo.

“Khoản nợ trong thanh toán tiền lương cho người lao động từ đầu năm một tăng 1,5 lần và đạt 1,7 tỷ grivna. Trong hoàn cảnh “đóng băng” các đảm bảo và tiêu chuẩn xã hội quốc gia, việc giảm sút thực tế của mức sống tối thiểu, trợ cấp tối thiểu theo tuổi tác, mức lương tối thiểu và các khoản thanh toán xã hội khác vẫn tiếp tục”- báo cáo viết.

Theo số liệu của cơ quan này, doanh thu ngân sách nhà nước sau quý 1 đạt 51,3 tỷ grivna hay 20,9% khối lượng kế hoạch cả năm.

“Ngay cả trong hoàn cảnh tăng quá mức các loại thuế và khoản thu lên 1,6 lần, đến 13,8 tỷ grivna, và không bồi thường cho những người đóng góp gần 15 tỷ grivna tiền thuế giá trị gia tăng, thì khoản thu dự kiến trong quý 1 của quỹ chung vẫn thiếu 0,9 tỷ grivna hay 2,6 %”, – trong bản kết luận viết.

“Nhìn chung, các chi phí của ngân sách nhà nước vào khoảng 51 tỷ grivna hay 18,6 % kế hoạch cả năm. Các chi phí của quỹ chung là 38,2 tỷ grivna, thấp hơn kế hoạch là 1,8 tỷ grivna hay tương đương 4,7 %, của quỹ đặc biệt là 12,8 tỷ grivna hay 15,9 % kế hoạch cả năm”, – báo cáo nhấn mạnh.

Viện kế toán cũng nhấn mạnh rằng “gần như tất cả khối lượng (99,9 %) phần chi phí của quỹ chung đã được chuyển vào các chi phí hiện tại.”

“Quỹ ổn định thiếu 0,1 tỷ grivna tức là 3,7 %, theo kế hoạch là 3,2 tỷ grivna”, – báo cáo viết.

“Tiền của quỹ được sử dụng bởi chính phủ, về cơ bản, coi như nguồn ngân sách bổ sung cho các chi phí chung”, – Viện kế toán cho biết.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề