VTV4 Phát tin về lễ ra mắt Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa

img_0211
img_0190
img_0194
img_0199
img_0205
img_0213
img_0214
img_0215
img_0216
img_0218
img_0220
img_0222
img_0225
img_0227
img_0239
img_0241img_0243
img_0244
img_0252
img_0254
img_0262
img_0263
img_0282
img_0283
img_0295
img_0296
img_0297
img_0300
img_0301
img_0303
img_0305
img_0315
img_0316
img_0317
img_0325
img_0327
img_0328
img_0331
img_0341
img_0352
img_0359
img_0366
img_0367
img_0371
img_0376
img_0378
img_0398
img_0403
img_0411
img_0413
img_0419
img_0425
img_0428
img_0430img_0440
img_0443
img_0472
img_0485
img_0497
img_0527img_0525

[Phóng sự ảnh1] Lễ ra mắt Hội Đồng Hương Vĩnh Phú tại Odessa

Hoàng Văn Tuấn

»Cùng chủ đề