Để giúp bạn đọc hiểu hơn về tình hình chính trị nhất là sau hai sự kiện quan trọng, ngừng bắn ở miền Đông Ukraina và sau bầu cử quốc hội một ngày. báo NV Ukraina tổng hợp và chuyển đến bạn đọc một số thông tin đáng chú ý:

»Cùng chủ đề