Báo người Việt Ukraina xin trân trọng giới thiệu tòan văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về phương hướng nhân sự đại hội đảng khóa 13, và nhân sự chủ chốt cơ quan nhà nước, nhân sự đại biểu quốc hội khóa 15:


»Cùng chủ đề