Ngày 14-12, hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa 12, họp giới thiệu nhân sự bộ chính trị và ban bí thư khóa 13, Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn khai mạc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng


»Cùng chủ đề