Ai quan tâm đến đại hội đảng, đến vận mệnh của đất nước, nên xem toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 13, một hội nghị thành công tốt đẹp, theo Tổng bí thư thì đây là hội nghị có tính tập chung cao, sự nhất trí rất cao vế mọi vấn đề trong đó có công tác nhân sự.


»Cùng chủ đề