Phản biện lại những kẻ cho mình cái quyền hiểu biết, giám phán sét lại lịch sử cách mạng Việt Nam, đây là tư tưởng phản động nằm trong âm mưu diễn biến hoà bình của bọn phản động.
Xem thêm https://youtu.be/2hv3klqFL3Y


»Cùng chủ đề