Phản biện với các tổ chức cá nhân đang muốn Việt Nam đa đảng, hãy nhìn vào bài học các nước I Rắc, Li Bi A đang tự nhiên đa đảng, dân ở đây họ nói gì?
Xem thêm https://youtu.be/OCYPNj6uHNg

https://youtu.be/OCYPNj6uHNg
»Cùng chủ đề