Phản biện và trả lời câu hỏi của các thế lực thù địch cho đảng ta về khái niệm “ thế lực thù địch” khi họ cho là họ góp ý cho đảng cho dân tộc thì đảng lại gọi họ là thế lực thù địch.

https://www.youtube.com/watch?v=4_-UbP0kIbo&t=3s
»Cùng chủ đề