Hội nghị Trung ương 13 họp bàn về nhân sự đại hội 13, chắc chắn hội nghị sẽ chấp thuận phương án bộ chính trị giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ứng cử viên tiêu chuẩn đặc biệt cho chức bí thư, phương án này phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, và tiếp tục công tác đốt lò của đảng.

https://youtu.be/y6EBf13HX08
»Cùng chủ đề