Việt Nam không cần và không chấp nhận đa nguyên và đa đảng. Cần quét sạch tham nhũng và tìm người đủ đức, đủ tài vào cơ quan lãnh đạo của đảng. Trong video có những phản biện với những ý kiến và luận điệu phản động đang lan truyền trên mạng xh, chia rẽ Đảng với ND, trong phân tích có những dẫn chứng, chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, và khẳng định tham nhũng không riêng ở chế độ độc đảng mới có mà trong các thể chế đa đảng cũng nhiều. Đề nghị đảng ta phải mạnh tay hơn nữa với tham nhũng, bởi tham nhũng là phản đảng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc và lợi ích của nhân dân.

»Cùng chủ đề