Đến lúc đảng và quốc hội cần quan tâm, thay đổi và bồi dưỡng thêm nhiều cán bộ trê có trách nhiệm và năng lực phản biện tại cơ quan đảng và quốc hội:

https://youtu.be/FuoNYV5FHmU
»Cùng chủ đề