Diệt tham nhũng tại Việt Nam là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự tồn vong của chế độ? Nếu không diệt được tham nhũng, cứ để đám quan tham nhởn nhơ, lộng hành từ Trung ương đến địa phương thì chế độ sẽ mất, nhân dân quá mết mỏi và trông chờ vào sự quyết liệt vủa Trung ương Đảng, bộ chính trị. Những quyết liệt trong hai năm qua đã lấy lại được lòng tin trong nd, tuy nhiên vẫn còn quá nhiều củi tươi củi khô đang nhởn nhơ thách thức chế độ chúng ta. Dân không muốn đa đảng nhưng cũng không muốn quay lại chế độ phong kiến ngày xưa, dân chỉ tin Đảng khi tham nhũng bị tiêu diệt.

https://youtu.be/lMvnfe7zpmI
»Cùng chủ đề