Bộ chính trị đang họp bàn về nhân sự khoá 13. Liệu Tổng bí Nguyễn Phú Trọng có tham gia tiếp? Ai sẽ được giới thiệu vào để làm thủ tướng và chủ tịch quốc hội?


»Cùng chủ đề