Theo luật pháp Việt Nam, ai làm lây lan gây truyền nghiễm dây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị sử lý hình sự, đặc biết việc thông báo dịch bệnh ở cấp bộ và nhà nước thì tù đến 12 năm, video của truyền hình Việt Nam


»Cùng chủ đề