Đối với những đối tượng bao gồm chủ các xí nghiệp và các thành viên trong gia đình tham gia vào hoạt động kinh doanh, từ mùng 1 tháng 5 phải nộp vào Quỹ hưu trí Ucraina một khoản không ít hơn khoản tiền trợ cấp tối thiểu cho mỗi đối tượng trên.

Theo như thông báo, quyết định số 366 từ ngày 14 tháng 4 “Về việc đóng trợ cấp hưu trí bắt buộc của các đối tượng là chủ các hoạt động kinh doanh” đã được Văn phòng thủ tướng công bố trên trang web chính thức vào ngày hôm qua.

Trong bản thông báo có ghi:” Tổng tiền trợ cấp với sự tính thêm phần thuế cố định, được chuyển vào Quỹ hưu trí Ucraina, phải không ít hơn khoản tiền trợ cấp tối thiểu của mỗi cá nhân và không vượt quá các chi phí thực tế lớn nhất cho việc trả lương thuê lao động, đảm bảo phục vụ chiến tranh, trả lương cho các chức vụ chỉ huy và binh thường, thuế thu nhập (lợi nhuận), thuế thu nhập chung để từ đó tính khoản tiền nộp trợ cấp”.

Như vậy, phù hợp với nghị quyết đã ban hành, tổng tiền nộp trợ cấp của các nhà kinh doanh được xác định theo các giới hạn nêu ở trên.

Trước đó Văn phòng thủ tướng đã thông báo rằng nghị quyết mới này sẽ đảm bảo cho Quỹ hưu trí trong 8 tháng còn lại của năm nay thu được thêm khoản tiền là 1,9 tỷ grivna.

Khoản tiền nộp trợ cấp thấp nhất được tính bằng tiền lương tối thiểu nhân với khoản thu trên trợ cấp hưu trí bắt buộc, hay 33,2%. Với sự tính toán mức lương tối thiểu được quy định từ mùng 1 tháng 4 năm 2009 là 625 grivna/1 tháng, thì khoản tiền nộp trợ cấp tối thiểu là 207,5 grivna, còn từ mùng 1 tháng 12, khi tiền lương tối thiểu đạt 669 grivna thì khoản tiền nộp trợ cấp tối thiểu sẽ tăng lên đến 222,11 grivna.

Cũng tại thời điểm hiện tại, khi mức thuế chung tối đa (cho các đối tượng nộp là các chủ kinh doanh) là 200 grivna/1 tháng thì khoản đóng vào Quỹ hưu trí là 42% hay 84 grivna.

Như vậy, khi mà luật trên được thi hành trong tháng 4 thì những người kinh doanh sẽ phải nộp thêm vào Quỹ hưu trí 123,5 grivna/1 tháng, và 138,11 grivna/1 tháng từ tháng 12.

Mức nộp trợ cấp tối đa được xác định bằng các chi phí tối đa cho việc trả lương lao động, bằng 15 lần mức chi phí tối thiểu để sống của những người lao động, tức là đối với năm nay vào khoảng 10,035 nghìn grivna. Như vậy khoản nộp trợ cấp tối đa là khoảng 3,332 nghìn grivna.

Cần lưu ý rằng việc áp dụng nghị quyết là hoàn toàn phù hợp với dự thảo luât mà Chính phủ đã gửi đến Nghị viện trong tháng ba để nối lại hợp tác với IMF.

Về phần mình, sau khi chấp nhận nghị quyết trên thủ tướng Tymoshenko nhấn mạnh rằng chính phủ có đủ quyền hạn để đưa ra những điều mới bởi các văn bản luật pháp riêng.

Trước đó theo như đã thông báo, từ mùng 1 tháng 5 khoản nộp tiền trợ cấp hưu trí đối với những người hoạt động kinh doanh là 208 grivna.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề