Thư ký báo chí của Tổng thống Victor Yushenko – bà Irina Vanikova thông báo, tất cả những người tham gia cuộc hội ý để quyết định giải tán Quốc hội đã thống nhất quan điểm về việc tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Theo lời bà Vanikova, trong thời gian diễn ra cuộc hội ý, Tổng thống Yushenko đã giải thích cho mọi người về cơ sở pháp lý dẫn tới chấm dứt hoạt động của Quốc hội trước thời hạn. Thư ký báo chí của Tổng thống cũng cho biết, tất cả những người tham gia cuộc hội ý đều có quyền pháp biểu quan điểm của mình.

“Các ý kiến phát biểu đều mang tinh thần xây dựng. Tất cả những người tham gia cuộc họp đều ủng hộ việc tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn”, – bà Vanikova nói.


theo Tuần tin quê hương