Chủ tịch quốc hội Ucraina, V.Litvin cho rằng, không thông qua chương trình chống khủng hoảng cũng không kéo theo thoái vị hoặc bất tín nhiệm chính phủ. Ông đã nói như vậy tại cuộc họp báo hôm nay.

V.Litvin đồng thời dự báo rằng, kỳ họp tới bắt đầu từ 12.5.2009quốc hội sẽ không xem xét chương trình chống khủng hoảng. Ông nói: tôi nghĩ rằng vấn đề này sẽ không xem xét’. Theo ông thì vấn đề cấp bách hơn hiện nay là thông qua những thay đổi Ngân sách quốc gia 2009 và những thay đổi đó cần phải tiến hành trước ngày 1 tháng 5. Trong trường hợp thông qua chương trình chống khủng hoảng thì điều đó “lại thêm một liều miễn dịch cho chính phủ Ucraina, bởi vì một tài liệu như vậy sẽ được làm như một chương trình hành động”.

Để thông qua một chương trình như vậy cần phải xét đến đề xuất của đảng Regiony’ – “chương trình như vậy là không thực tế”. Theo lời ông, vấn đề là ở “một nước cờ chiến thuật”, đảng Regiony’ đưa ra những con số lớn đến nỗi mà về thực chất không thể thực hiện được.

Theo lời Litvin “khômg một ai biết cái gì cần cho đất nước tốt đến như thế, bằng những người đã mất quyền lực hoặc những người không còn có chính quyền trong tay”. Ông cho rằng, Phái đối lập có quyền đề xuất v thậm chí “có nghĩa vụ thúc tối đa chính phủ hiện tại để chúng ta sống tốt hơn”.

Hoàng xuân Kiểm