Theo số liệu của Ủy ban thống kê quốc gia Ukraine (Cục thống kê) trong tháng 8 năm 2009 ở Ukraine đã có sự giảm phát là 0,2% (giảm tiềm mặt trong lưu thông thể hiện ở chỉ số giá trên thị trường). Đó là tin của Bộ kinh tế Ukraine thông báo cho hãng tin “UNIAN”.

Theo tư liệu của “UNIAN”: Tại Ukraine trong tháng 7 so với tháng 6 năm 2009 giảm phát là 0,1%. Ngược lại trong tháng 6 lạm phát là 1,1%, còn tính từ đầu năm lạm phát là 8,6%. Lạm phát trong tháng 1 đến tháng 6 của năm 2009 so với cùng kỳ của năm 2008 là 17,6%; còn nếu so tháng 6 với tháng 6 thì con số lạm phát là 15%.

Lạm phát ở Ukraine theo kết quả của năm 2008 là 22,3% (chỉ số tháng 12 năm 2008 so với tháng 12 năm 2007).

Theo số liệu của NBU, tăng trưởng của lạm phát cơ sở (basic inflation // sự thay đổi giá của các mặt hàng chính yếu có độ gia công cao, ngoại trừ nhiên liệu và dịch vụ không thể điều tiết) thì trong tháng 7 năm nay là 0,5% là một con số thấp nhất từ hai năm nay (nếu kể từ đâu năm là 10,7%).

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN