Ủy ban bầu cử trung ương chưa nhận được tiền để tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, Phó chủ tịch Ủy ban Andrei Magera cho biết.

Ngày 13-10, Tổng thống Victor Yushenko đã ban hành sắc lệnh số 923/2008, đưa vào thực hiện quyết định của Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ucraina “Về các biện pháp bắt buộc để đảm bảo quyền Hiến pháp của cử tri trong thời gian tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn”. Sắc lệnh này được đăng trên website chính thức của Tổng thống Ucraina.

Hội đồng Bộ trưởng được giao nhiệm vụ giải quyết việc xuất tiền từ dự trữ ngân sách quốc gia cho Ủy ban bầu cử trung ương để tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 7-12 tới. Thời hạn cuối cùng để thực hiện nhiệm vụ này là 17h00’ ngày 13-10-2008.


theo TTQH