Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật số 4742 sửa đổi các quy phạm về trưởng thôn, xã.

Theo các dữ liệu của Hiệp hội hỗ trợ tự quản của dân chúng tài liệu này hướng tới xác định chế độ của trưởng thôn xã, giới hạn hoạt động, các thẩm quyền, những cơ sở và trật tự chấm dứt quyền hạn và các bảo đảm hoạt động của trưởng thôn, xã.

Luật này đưa vào sử dụng khái niệm “khu vực trưởng thôn xã”.  Khái niệm này được hiểu là các điểm dân cư (thôn, xã) trên lãnh thổ thuộc tài phán của cộng đồng thôn, xã, cộng đồng lãnh thổ nằm trong thành phần của cộng đồng liên hợp. Thực chất bằng khái niệm này đã xác định lãnh thổ mà trưởng thôn, xã có thẩm quyền tại đó.

Nghĩa là những đường biên của khu vực trưởng thôn, xã phải trùng với biên giới của các cộng đồng lãnh thổ trước đây, từng tồn tại trước khi liên hợp lại.

PS: 1) Ở Ukraina đã có luật về các cộng đồng liên hợp mà theo đó một số thôn xã liên kết lại thành đơn vị địa chính mới có tên “cộng đồng dân cư liên kết”; 2) Thôn xã được hiểu là thôn, xã hoặc thị trấn, là những điểm dân cư nằm trên lãnh thổ của cộng đồng dân cư liên hợp, mà mỗi điểm dân cư đó sẽ có một người được gọi là trưởng điểm dân cư – Starosta (trưởng thôn-xã); 3) Khái niệm Trưởng thôn xã có vẻ tương đồng với khái niệm “Lý trưởng” ở Việt Nam trong thời Pháp. Khả năng trong tương lai chúng tôi sẽ sử dụng khái niệm “Lý trưởng” cho đơn giản và dễ hiểu (-nd).

Điều quan trọng mới của luật là mở rộng quyền hạn của các trưởng thôn xã.

Các vị Trưởng thôn xã có khả năng tham gia vào hội nghị của các Hội đồng và các ủy ban trường trực và có quyền phát biểu ý kiến tham khảo  và được thảo luận các vấn đề liên quan tới quyền lợi người dân của thôn, xã trên lãnh thổ mà mình phụ trách.

Trưởng thôn xã cần phải xúc tiến hoạt động của người đứng đầu cộng đồng và các đại biểu Hội đồng địa phương trên lãnh thổ mình phụ trách, đồng thời tham gia vào tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng địa phương và các quyết định của chủ tịch cộng đồng trong khu vực trưởng thôn, xã phụ trách và kiểm tra việc thực hiện chúng.

Luật củng cố các quyền hạn của trưởng thôn xã thỏa thuận các dự án nghị quyết của Hội đồng địa phương có liên quan tới tài sản của cộng đồng địa phương nằm trên lãnh thổ của các khu vực mà Trưởng thôn xã tương ứng phụ trách.

Trưởng thôn xã có trách nhiệm theo dõi tình hình môi trường, các hạng mục hạ tầng cơ sở xã hội, trật tự, đồng thời theo dõi tình hình tuân thủ các quyền lợi hợp pháp của dân trong thôn, xã, trong lĩnh vực bảo đảm xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, kinh tế nhà ở cộng đồng, thực thi quyền lao động và được trợ giúp y tế của họ. Theo kết quả thanh sát các Trưởng thôn xã có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng địa phương, cho các cơ quan hành pháp của chính quyền nhà nước về những sai phạm phát hiện được.

Luật ban cho các Trưởng thôn xã quyền nhận thông tin, các tài liệu và tư liệu khác để thực hiện quyền hạn của mình từ các cơ quan hành pháp của Hội đồng địa phương, của các xí nghiệp, cơ quan, tổ chức sở hữu hình thức cộng đồng và từ những người có chức quyền trên địa bàn.

Trưởng thôn xã có các chức năng hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ cho các cơ quan tự quản dân chúng hoạt động, đồng thời tham gia vào tổ chức và tiến hành những cuộc họp chung, điều trần xã hội và các hình thức khác của dân chủ trực tiếp tại địa phương mình phụ trách.

Luật xác định rằng trưởng thôn xã có trách nhiệm báo cáo và chịu sự kiểm soát trước dân chúng của thôn xã mình phụ trách, trước Hội đồng thôn, xã và thị trấn.

Trưởng thôn xã có nghĩa vụ không ít hơn một lần trong năm báo cáo về công việc của mình trước dân thôn xã mình phụ trách, gặp gỡ tại nơi công khai với các công dân. Khi theo đòi hỏi của không dưới một nửa số đại biểu Hội đồng thôn xã, thị trấn thì Trưởng thôn xã buộc phải báo cáo về công việc của mình thời điểm bất kỳ theo yêu cầu của các cơ quan này.

Luật xác định danh mục những cơ sở để chấm dứt quyền hạn của Trưởng thôn xã (kể cả cách chức). Đó là khi tự đệ đơn tới cơ quan Hội đồng địa phương về từ chức; chấm dứt quốc tịch; có mặt trong bản án bắt đầu có hiệu lực với tư cách bị buộc tội; có quyết định của tòa án truy cứu trách nhiệm đối Trưởng thôn xã khi có những vi phạm liên quan tới tham nhũng mà theo đó đòi hỏi tước quyền giữ chức vụ công hoặc làm những công tác liên quan tới thực hiện các chức năng của nhà nước hoặc của tự quản địa phương; khi tòa thừa nhận trưởng thôn xã không còn năng lực hành vi, vắng mặt bặt tin hoặc đã tử vong; hoặc do bị bãi nhiệm bằng sáng kiến của nhân dân.

Luật có quy phạm mà theo đó các quyền hạn của Trưởng thôn xã có thể chấm dứt trước thời hạn theo quyết định của Hội đồng thôn, xã, hoặc thị trấn, nếu như ông ta vi phạm Hiến pháp hoặc luật khác của Ukraina, vi phạm quyền và tự do của các công dân, không bảo đảm sự thực hiện các quyền hạn được  trao cho ông ta. Quyết định như thế phải được Hội đồng bỏ phiếu kín hoặc là biểu quyết với đa số phiếu của biên chế Hội đồng ủng hộ.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề