Luật này sẽ thay thế sắc luật của HĐBT “về điều tiết kiểm soát ngoại tệ” – một văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 3 năm 1993.

Dự luật số 8152 về tiền tệ do NBU soạn thảo được đưa tới quốc hội từ tháng 3 năm 2018. Đã thông qua lần 1 với 253 phiếu thuận. Lần 2 – 21 tháng 6 với 228 phiếu thuận.

Theo luật này ở Ukraina thiết lập chế độ điều tiết ngoại tệ tự do, tiên liệu các tác vụ tự do với tiền tệ, đơn giản hóa chúng và khuyến khích đầu tư.

Tại ủy ban chuyên môn đại biểu Davbenko nói:

Chúng ta sống với một tài liệu tạm thời đã 25 năm nay mà bản chất là “tất cả những gì không được phép đều bị cấm” và mọi tài liệu tiêu chuẩn khác cũng đi theo nguyên tắc căn bản này. Nếu bạn đã vi phạm hợp đồng một ngày thì tiền ngoại tệ sẽ không tới – cấm tất cả hoạt động kinh tế đối ngoại”.

Luật mới tiên liệu áp dụng nguyên tắc mới “Cho phép tất cả những gì không thuộc điều cấm” (Không cấm có nghĩa là được phép).

Theo tài liệu này, sự điều tiết ngoại tệ ở Ukraina sẽ đựa vào các nguyên tắc: tự do thực hiện tác vụ tiền tệ; định hướng rủi ro; thông thoáng,  minh bạch và hiệu quả của điều tiết ngoại tệ; tính tự lực và tính thị trường của sự điều tiết ngoại tệ.

Sự can thiệp bất hợp lý và phi pháp của Nhà nước vào các tác vụ ngoại tệ sẽ không được phép.

Tiên liệu rằng, các chủ thể nonresident (chủ thể thường trú ngoài nước) cũng có những quyền như là rensident (chủ thể thường trú trong nước), còn tác vụ tiền tệ được thực hiện không có hạn chế, ngoại trừ các trường hợp thuộc diện được NBU áp đặt các biện pháp bảo vệ (bắt buộc bán một phần ngoại tệ, thiết lập thời hạn giới hạn cho các thanh toán xuất – nhập khẩu, vv…

Trong luật chỉ ra rằng, nhà điều tiết (NBU) có thể áp dụng các biện pháp cho một thời hạn 6 tháng khi tình hình hệ thống ngân hàng gặp nguy cơ mất cân đối cán cân thanh toán, uy hiếp tới hệ thống tài chính quốc gia.

Nếu nhà điều tiết muốn gia hạn tiếp biện pháp bảo vệ thì buộc phải được sự đồng ý của Hội đồng ngân hàng.

Theo lời thống đốc ngân hàng Smoliy quyền của nhà điều tiết có những biện pháp bảo vệ liên quan tới “những khó khăn và tình trạng sốc” của nền kinh tế sau khi tự do hóa điều tiết ngoại tệ.

“Trong trường hợp có các vấn đề, khi vốn bỏ chạy ra nước ngoài nhanh hơn, nếu không có hạn chế gì cả. Hậu quả là rõ ràng: trôi giá đồng Hrivnia, gia tăng lạm phát  và theo sau đó là khủng hoảng tài chính-kinh tế”, – ông Smoliy nhấn mạnh.

Những hạn chế mới đây sẽ không còn hiệu lực.

  • Các công dân và doanh nghiệp sẽ không cần nhận giấy phép để đầu tư ra nước ngoài, còn sự kiểm soát các tác vụ dưới 150 ngàn sẽ được hủy bỏ.
  • Ngoài ra, để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thì các công dân và doanh nghiệp không còn cần phải đăng ký ở Ngân hàng quốc gia nữa.
  • Luật này đơn giản hóa thủ tục hoạt động kinh tế đối ngoại (xuất nhậ khẩu, -nd). Hủy bỏ thời hạn tối đa thanh toán theo các tác vụ xuất nhập khẩu. Điều này đồng nghĩa rằng các nhà xuất khẩu không cần trong vòng 180 ngày phải giao nộp tiền thu được từ xuất khẩu, đươc tự do thanh toán với các đối tác theo thỏa thuận với nhau mà không phải sợ bị áp chế tài phạt.
  • Tuy nhiên, khi cần thiết bảo vệ thì NBU vẫn có thể đưa ra thời hạn thanh toán tối đa, nhưng nếu vi phạm thì chỉ phải trả tiền dưới dạng Peni (chiết khấu), chứ không phải thu hồi giấy phép như trước nũa.

nguồn: Gordonua

 

»Cùng chủ đề