Điều căn bản theo quy tắc mới là không còn đòi hỏi giấy xác nhận không có tiền án tiền sự đối với chủ nhân hộ chiếu. Từ giờ Ukraina hủy bỏ bất kỳ hạn chế nào đối với việc làm Hộ chiếu xuất ngoại, nói riêng, không đòi hỏi giấy xác nhận không có tiền án, tiền sự và điều này làm cho quá trình làm hộ chiếu trở nên nhanh chóng hơn. Phòng báo chí của cục di trú nhà nước Ukraina thông báo.

Các luật mới của Ukraina đã đưa vào những thay đổi điều chỉnh lại các thủ tục cung cấp các dịch vụ công và tối ưu hóa chúng. Điều 6 trong Luật “Về trật tự vào-ra Ukraina đối với công dân Ukraina” đã thay đổi. Bây giờ hạn chế ra khỏi lãnh thổ Ukraina không liên quan tới làm hộ chiếu để đi ra khỏi Ukraina”, – trong thông báo nói.

Khi làm hộ chiếu xuất ngoại cơ quan di trú sẽ không kiểm tra xem người xin cấp có tiền án hay tiền sự và có hạn chế gì đối với việc ra khỏi lãnh thổ ukraina hay không. Điều này không chỉ làm nhanh các quá trình nội bộ trong việc làm hộ chiếu mà còn giảm áp lực cho cán bộ, nhân viên làm hộ chiếu của cục di trú.

“Như vậy, một đề xuất bất kỳ làm giấy xác nhận về tiền án hay tiền sự để làm hộ chiếu xuất ngoại đều bất hợp pháp, và không có ý nghĩa trong tương cảnh của thủ tục làm tài liệu này”, – cục di trú nhà nước cho biết.

Như đã thông báo, cục di trú nhà nước GMS bắt đầu làm giấy tờ nhận hộ chiếu mới cho công dân Ukraina dưới dạng ID từ ngày 11 tháng 1 năm 2016.

»Cùng chủ đề