Căn cứ vào diễn biến khó lường và phức tạp của bệnh virus corona, văn phòng hội đồng bộ trường quyết định tình trạng khẩn cấp trên toàn Ukraina, thời gian là 30 ngày:


»Cùng chủ đề