Quốc hội Ukraina đã thông qua luật mà theo đó những người nước ngoài bị trục xuất vẫn có thể ở lại Ukraina trong thời gian không quá 18 tháng. Dự luật mang mã số N3159 “Về sửa đổi một số văn phản pháp quy của Ukraina liên quan tới việc hoàn thiện các điều khoản bảo đảm tư pháp cho người nước ngoài và người không quốc tịch và điều tiết một số vấn đề liên quan đến di trú bất hợp pháp”.

Theo tài liệu này trong luật “Về chế độ người nước ngoài và người không quốc tịch” xác định rằng, những người không có cơ sở hợp pháp để sống ở Ukraina và buộc phải bị trục xuất một cách cưỡng bức khỏi đất nước được cho ở tại những nơi ở tạm thời trong thời hạn cần thiết để định danh và bảo đảm trục xuất cưỡng bức, nhưng không quá thời hạn 18 tháng (trong luật hiện hành là 12 tháng).

Bây giờ trong bộ luật vi phạm hành chính của Ukraina tiên liệu rằng thời hạn bắt giữ người nước ngoài và người không quốc tịch tại nơi ở tạm, nếu họ ở Ukraina bất hợp pháp thì không thể quá thời hạn 6 tháng. Nếu như điều kiện để trục xuất họ không có thì thời hạn đó có thể được tăng lên, nhưng không quá 12 tháng.

Trong bộ luật này cũng quy định những đặc điểm của tố tụng trong các vụ bắt giữ người nước ngoài và người không có quốc tịch bị cưỡng bức trục xuất.

Việc thông qua dự luật là cần thiết trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động để tự do hóa chế độ thị thực.

Bản Tin quốc hội Ukraina

PS/Comment: Theo như chúng tôi hiểu luật này xác định việc người nước ngoài hoặc người không quốc tịch khi bị bắt có thể được lưu giữ, hoặc ở lại tại một địa chỉ nhất định được phép của cơ quan đại diện chính quyền (sở tư pháp) trong thời hạn từ 6 tháng đến 18 tháng để người bị lưu giữ có điều kiện khiếu nại về tính hợp pháp của việc mình cư trú ở Ukraina, giải quyết những hậu quả liên quan tài sản hoặc quan hệ khác… Trong thời gian lưu giữ những người di trú được gọi là bất hợp pháp này có thể sử dụng tư vấn luật sư, khiếu nại và sau khi có quyết định của tòa trong thời hạn nói trên chính quyền mới trục xuất hoặc cho phép cư trú chính thức theo quyết định của tòa. Những vấn đề này tốt nhất những người có “vấn đề” nên tư vấn với các văn phòng luật sư để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

»Cùng chủ đề