Xuất khẩu ngô hầu như 30 triệu tấn, lúa mì – trên 15,5 triệu tấn.

Xuất khẩu ngũ cốc (lúa mì-mạch các loại, ngô, đậu hạt các loại,
bột mì) theo kết quả năm tiếp thị thương mại 2018-2019 (từ 1 tháng 7 tới 30
tháng 6 năm tiếp theo) lần đầu tiên đạt mức 50 triệu tấn. Nguồn>>пресс-служба Минагрополитики.

Xuất khẩu ngũ cốc đạt 49 995 ngàn tấn, trong đó:

Lúa mì và kiều mạch hỗn hợp – 15 579 ngàn tấn;

Lúa mạch – 3 692 ngàn tấn;

Mạch đen – 87,8 ngàn tấn;

Ngô – 29 822 ngàn tấn;

Các loại đậu và hạt khác – 815 ngàn tấn.

Bột mì và bột hỗn hợp 301,28 ngàn tấn.

So sánh với năm ngoái (2017-2018) thì năm tiếp thị này xuất khẩu ngũ cốc gia tăng hơn 10 triệu tấn !

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề