Trong nửa năm qua số lượng visa được Ukraina cấp cho người nước ngoài đã tăng lên 50%. Bộ trường ngoại giao Ukraina thông báo trong cuộc hội nghị ngành ngoại giao lần thứ XII ở Kyiv.

Mùa thu Kyiv

Mùa thu Kyiv

“Chúng ta mở cửa thế giới cho người Ukraina nhưng chúng ta cũng mở cửa Ukraina cho thế giới. Chỉ sáu tháng qua số lượng visa cấp cho người nước ngoài tăng lên 51%, nếu tôi không nhầm.  Điều này chứng tỏ rằng người nước ngoài tới Ukraina nhiều hơn và chúng ta đối với thế giới là quốc gia thú vị”, – bộ trowngr nói. Ông Klimkin nhấn mạnh rằng quá trình này cần thiết phải được ủng hộ.

Kyiv Flower Fest

Kyiv Flower Fest

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề