Theo thông báo của Ngân hàng quốc gia Ucraina (NHQG) thì tổng quỹ dự trữ ngoại hối của NHQG trong tháng 2 đã giảm 8,2%, hay là 2,362 tỷ đô la, còn 26,459 tỷ đô la Mỹ.
Tổng số lượng giao dịch ngoại hối (mua và bán) tại thị trường ngoại hối liên ngân trong tháng 2 là 12,9817tỷ đô la. Trong đó Saldo (số dư) xâm nhập của NHQG trên thị trường ngoại hối trong tháng qua là âm 1,7296 tỷ đô la.

Theo thông báo của Ngân hàng quốc gia Ucraina (NHQG) thì tổng quỹ dự trữ ngoại hối của NHQG trong tháng 2 đã giảm 8,2%, hay là 2,362 tỷ đô la, còn 26,459 tỷ đô la Mỹ.

Tổng số lượng giao dịch ngoại hối (mua và bán) tại thị trường ngoại hối liên ngân trong tháng 2 là 12,9817tỷ đô la. Trong đó Saldo (số dư) xâm nhập của NHQG trên thị trường ngoại hối trong tháng qua là âm 1,7296 tỷ đô la.

Tổng số lượng giao dịch tiền mặt của Ucraina (mua và bán ngoại hối bằng đồng Grivna tính bằng đô la tương đương) theo kết quả tháng 2 là 2,9326 tỷ đô la, trong đó kể cả ngoại hối mà các ngân hàng mua của dân là 754 triệu đô la, bán cho dân là 2,1786 tỷ đô la.

Tiền gửi ngân của dân bằng ngoại tệ giảm đi trong tháng qua là 811,2 triệu đô la và đến ngày 27.02.2009 còn 12,2334 tỷ đô la.

Theo số liệu của NHQG thì đồng Grivna trong hai tháng đầu năm có “khỏe lên” so với đồng Rúb, đồng Nga, đồng Rúb Bạch Nga, Foring Hungary, Kron Tiệp, Zloty Bal an. 

Chính phủ vừa thông báo rằng, theo kết quả hai tháng đầu năm 2009 Quỹ chung và Quỹ đặc biệt của Thu ngân sách nhà nước tăng 3% so với kế hoạch. Thủ tướng thông báo như vậy tại phiên họp của chính phủ. Bà còn thông báo rằng, trong tháng hai Thu ngân sách từ Hải quan tăng 3%, từ thuế tăng 2,9%.

Tiền nộp Quỹ hưu trí trong hai tháng đầu năm nay tăng so với chỉ tiêu 12,9%.

Bà nhấn mạnh: tình hình đó nói lên rằng chính phủ đang làm việc và thực thi chức năng của mình.

Hoàng Xuân Kiểm