Ngày 14 tháng 4 năm 2009 tại một phiên họp bất thường của Chính phủ xem xét Nghị định số 366 “Về việc đóng tiền trợ cấp bảo hiểm Nhà nước bắt buộc đối với các cá nhân – những đối tượng hoạt động kinh doanh, những người chịu sự đánh thuế đặc biệt”. Theo đó, dự kiến áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2009 khoản đóng góp tiền trợ cấp bảo hiểm bắt buộc bổ sung đối với các doanh nhân, đã chịu thuế cố định.

Trong Nghị định có ghi:” Tổng tiền trợ cấp với sự tính thêm phần thuế cố định, được chuyển vào Quỹ trợ cấp Ucraina, phải không ít hơn khoản tiền trợ cấp tối thiểu của mỗi cá nhân và không vượt quá các chi phí thực tế lớn nhất cho việc trả lương thuê lao động, đảm bảo phục vụ chiến tranh, trả lương cho các chức vụ chỉ huy và binh thường, thuế thu nhập (lợi nhuận), thuế thu nhập chung để từ đó tính khoản tiền nộp trợ cấp”.

Quy định mới bắt đầu có hiệu lực ngày hôm nay mùng 3 tháng 5, được phân tích bởi Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân bà Oksana Prodan trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên báo UBR.

Theo Pháp lệnh số 727 98 của Tổng thống ngày 03 tháng 07 năm 1998 “Về việc đơn giản hoá hệ thống thuế, kế toán và báo cáo cho các doanh nghiệp nhỏ”, doanh nghiệp phải trả trợ cấp bảo hiểm cho mình bằng 42% tiền trả thuế cố định. Trong năm 1998, khi Pháp lệnh được áp dụng thì mức lương tối thiểu là 55 grivna, và khoản tiền đóng góp vào Quỹ trợ cấp từ thuế cố định đảm bảo thâm niên trợ cấp của doanh nghiệp.

Thâm niên trợ cấp là khoảng thời gian nộp tiền vào Quỹ trợ cấp của các doanh nhân. Nếu thâm niên trợ cấp càng lâu, thì sau này khi về hưu các doanh nhân đó sẽ được hưởng trợ cấp càng nhiều.

Với việc tăng lương tối thiểu, số tiền cần đóng vào Quỹ trợ cấp cũng tăng lên, nhưng sự đóng góp từ thuế cố định không thay đổi. Vì vậy, khi mức lương tối thiểu là 55 grivna năm 1998 (số tiền đóng thêm vào Quỹ trợ cấp là 18 grivna) các doanh nhân đóng góp vào quỹ trợ cấp từ 8 đến 80 grivna. Theo Điều 4 của Luật Ucraina “Về tiền trợ cấp bảo hiểm Nhà nước” thâm niên trợ cấp được tính phù hợp với khoản nộp tối thiểu cho Quỹ trợ cấp, phải không ít hơn các khoản tính thêm cho mức lương tối thiểu.

Kể từ ngày 1 tháng tư 2005 mức lương tối thiểu là 290 grivna một tháng và trong thời gian này không có doanh nhân nào trong hệ thống thuế không đủ khả năng đóng trợ cấp bảo hiểm.

Chính phủ đã xem xét Nghị định liên quan đến việc thực hiện khoản đóng góp bổ sung của các doanh nghiệp vào Quỹ trợ cấp để đảm bảo mức trợ cấp tối thiểu, không cần các tài liệu hướng dẫn thêm. Chính phủ đã có một giải pháp cho vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề khác có liên quan đến một hệ thống thuế đơn giản, mà trước đó Chính phủ đã xử lý. Đồng thời Chính phủ sẽ xem xét những trường hợp khi doanh nghiệp đã được nhận trợ cấp và không cần thâm niên trợ cấp. Trường hợp của các doanh nhân khuyết tật mà không yêu cầu trợ cấp bảo hiểm cũng được xem xét.

Tất cả các doanh nghiệp khác mà không đóng chi phí bổ sung cho Quỹ trợ cấp thì sẽ không có trợ cấp bảo hiểm.

Tất cả chúng ta đều biết rằng các doanh nghiệp không sống một mình tại đất nước này, những người khác sống xung quanh chúng ta. Và như vậy đối với chúng ta điều quan trọng không phải là việc đóng góp ít hơn vào Quỹ trợ cấp mà là việc những người xung quanh chúng ta – những người về hưu nhận được trợ cấp ngày hôm nay. Trong tương lai, đến lượt chúng ta sẽ có thể nhận được tiền trợ cấp – nếu chúng ta có thâm niên trợ cấp.

NNC
theo UBR