Chính phủ Ucraina đã thành lập Sở di trú quốc gia của mình. Nghị quyết thành lập được phê chuẩn tại cuộc họp chính phủ ngày hôm nay.

Chính phủ Ucraina đã thành lập Sở di trú quốc gia của mình. Nghị quyết thành lập được phê chuẩn tại cuộc họp chính phủ ngày hôm nay. Nghị quyết trên quy định, Sở di trú quốc gia là cơ quan hành pháp trung ương về các vấn đề di trú, quốc tịch, nhập cư và đăng ký hộ khẩu cho cá nhân.

Sở có nhiệm vụ ra quyết định về việc trao và tước quốc tịch Ucraina, thống kê các cá nhân nhận và ngừng quốc tịch Ucraina, tổ chức nhận hồ sơ và cấp hộ chiếu và các giấy tờ khác cho công dân Ucraina, nhận hồ sơ và cấp giầy mời nhập cảnh cũng như xuất cảnh vào Ucraina cho người nước ngoài và cá nhân không có quốc tịch.

Ngoài ra, Sở cũng ra quyết định cấp, tước hoặc miễn quy chế tị nạn và quyết định cho phép nhập cư, từ chối và bãi bỏ quyết định cho phép nhập cư.
Năm 2009 Sở di trú quốc gia sẽ được hưởng ngân sách vào khoản chi cho Bộ nội vụ và Uỷ ban các vấn đề quốc tịch và tôn giáo.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina