Quỹ Tiền tệ thế giới IMF sẽ chi khoản chuyển 4 tín dụng stand-by trị giá 2,5 tỷ SDR (gần 3,9 tỷ đô la) nếu lần xét duyệt thứ ba vào tháng 11-2009 kết thúc tốt đẹp.

IMF đã công bố lịch mới của các khoản chuyển tín dụng trên trang thông tin điện tử của mình.

Trước đó dự định khoản chuyển 4 sẽ được chi vào tháng 8 và trị giá 0,75 tỷ SDR, còn tháng 11 sẽ là khoản chuyển 5 trị giá 2 tỷ SDR (SDR là đơn vị tiền tệ chính thức của một số tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Nó có thể được quy đổi ra các loại tiền tệ khác).

Theo chương trình hợp tác mới, khoản chuyển 3 trị giá 2,125 tỷ SDR phải được quyết định dựa vào kết quả lận xét duyệt 2 vào tháng 6.

Để nhận được khoản chuyển 4 Ucraina phải thông qua sửa đổi luật “Khôi phục lại khả năng thanh toán của con nợ hoặc tuyên bố họ phá sản”, luật này mở đường cho cơ hội điều trị (ngân hàng) trước toà (tuyên phá sản) và giảm mức nợ quá tải.

Ngoài ra, từ cuối tháng 9 phải công bố các thông tin chi tiết về ngân hàng, cụ thể là về tài sản và nợ, về chủ sở hữu.

Tiếp theo, các khoản chuyển 5 đến 8 tổng trị giá 375 triệu mỗi khoản sẽ được cấp dựa vào kết quả xét duyệt hàng quý.

Trong đó khoản chuyển 6 đến 8 sẽ được cấp tuỳ theo kết quả thực hiện các tiêu chí chất lượng và cơ cấu được thông qua trong lần xét duyệt thứ 3.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina