Trong tháng 9 năm 2018 phần tín dụng không làm việc trong hệ thống ngân hàng Ukraina giảm tới 54,31%, vào tháng trước đó là 55,03%. NBU thông báo.

NBU cũng thông báo rằng, khối lượng tín dụng có vấn đề (khó đòi) vào đầu tháng 10 tăng lên tới 662,8 tỉ, đầu tháng 9 là 655,9 tỉ Hrivnia.

NBU đã thông qua tiêu chuẩn bắt buộc về hệ số thanh khoản (LCR) của các NHTM kể từ đầu tháng 9 năm 2018.

Theo quyết định của NBU giá trị tối thiểu của tiêu chuẩn LCR được thiết lập ở mức 80%, với sự nâng dần leebn 100%.

Lịch trình quy định với chế độ dễ dàng cho phép ngân hàng kết thúc sự chuẩn bị cho những đòi hỏi mới đối với thanh khoản.

Theo đó giá trị tối thiểu của tiêu chuẩn LCR sẽ được từ từ đưa lên 100%, theo giai đoạn và theo lịch sau:

80% – bắt đầu từ 31 tháng 12 năm 2018;

90% – kể từ 1 tháng 6 năm 2019;

100% kể từ 1 tháng 12 năm 2019.

NBU đã thẩm vấn 63 đại diện các ngân hàng lớn với số vốn chiếm 98% của Hệ thống NHTM thấy rằng nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp đang tăng lên, nhiều nhất là các khoản tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng bằng đồng Hrivnia ngắn hạn.

Trong bản phúc trình dẫn ra sự đánh giá tình hình thị trường vốn (tín dụng) trong Qúy III năm 2018, kỳ vọng quý IV và 12 tháng tiếp theo..

Các NHTM kỳ vọng vào quý IV nhu cầu vốn doanh nghiệp và tiêu dùng sẽ tăng. Dự sự gia tăng lớn nhất là nhu cầu doanh nghiệp với đồng Hrivnia và tín dụng ngắn hạn. Không dự báo được sự gia tăng tín dụng cho bất động sản.

Trong quý III một số ngân hàng lớn đã nâng tiêu chuẩn vay tiêu dùng, nhưng có ba phần tư số ngân hàng vẫn giữ nguyên đòi hỏi cho các nhu cầu cấp tín dụng.

Có 95% các ngân hàng vẫn không thay đổi tiêu chuẩn cấp tín dụng cho bất động sản.

Có 21% ngân hàng ghi nhận sự gia tăng nhu caaif bất động sản. Yếu tố chính – đó là kì vọng gia tăng giá bất động sản.

Trong quý III một số ngân hàng lớn đã nâng tiêu chuẩn câp tín dụng tiêu dùng, nhưng ba phần tư số ngân hàng vẫn chưa thay đổi các tiêu chuẩn cấp tín dụng.

Các ngân hàng cho rằng, trong quý IV các tiêu chuẩn cấp tín dụng cho doanh nghiệp sẽ cứng rắn hơn. Khoảng một phần tư số ngân hàng kỳ vọng nâng tiêu chuẩn đối với các xí nghiệp lớn và đối với các khoản vay dài hạn. Tuy nhiên một số ngân hàng lớn dự định giảm nhẹ tiêu chuẩn đòi hỏi đối với yêu cầu cấp vốn của các doanh nghiệp nhở và vừa.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề