Số người sử dụng chế độ phi thị thực sang Châu Âu là trên 2 triệu công dân Ukraina.

Các công dân Ukraina thực hiện 33 triệu chuyến đi vào các nước EU và khu vực Shengen kể từ ngày đầu chế độ phi thị thực có hiệu lực. Theo đánh giá của cơ quan đại diện Ukraina ở EU thì điều cốt lõi của các chuyến đi là các công dân nhìn thấy được một Châu Âu tự do là như thế nào, họ trở về với những hiểu biết tiến bộ và giúp đỡ nhà nước làm cho quá trình hội nhập Châu Âu là không thể đảo ngược..

Chế độ phi thị thực với EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2017, trước đó 1 tháng, 11 tháng 5 năm 2017 ký kết văn bản về phi thị thực.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề