Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm xuất tiền từ dự trữ ngân sách quốc gia để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Điều này được Tổng thống Victor Yushenko viết trong thư gửi Thủ tướng Yulia Timosenko, ngày 10-10.

Tổng thống nêu rõ, theo hạch toán sơ bộ của Ủy ban bầu cử Trung ương Ucraina, công tác tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 7-12 tới sẽ cần tới 417,5 triệu grivna.

Số tiền này đúng ra phải do Quốc hội quyết định, thông qua việc thay đổi Luật Ngân sách Quốc gia năm 2008, nhưng điều đó là không thể, vì Quốc hội đã bị bãi nhiệm trước thời hạn.

Như vậy, Tổng thống nhấn mạnh, theo quy định của Hiến pháp Ucraina, Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm phải xuất tiền từ dự trữ ngân sách quốc gia để tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn, giống như trường hợp cần chi bất thường ngoài dự kiến.

Tổng thống yêu cầu Thủ tướng Timosenko triệu tập phiên họp bất thường Hội đồng Bộ trưởng để thông qua quyết định xuất 417,5 triệu grivna cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn


theo TTQH