Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký văn bản chiến lược chính thức (Bullentin) của ngành quốc phòng Ukraina và nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

porohenko8

Tài liệu gồm 41 trang bao gồm 7 chương, xác định các nhệm vụ và thời hạn cải cách lĩnh vực quốc phòng của Ukraina định hướng các tiêu chuẩn NATO. Văn bản chiến lược chính thức tiên liệu phát triển những khả năng của Ukraina trong thời kỳ tới cuối năm 2020, cải cách Hệ thông quản lý các lực lượng vũ trang theo các tiêu chuẩn NATO và gia tăng sự kiểm soát dân chủ của xã hội dân sự đối với lĩnh vực quốc phòng.

Đã xác định các mục đích chiến lược phải đạt được trong lĩnh vực quốc phòng như sau:

Thứ nhất, áp dụng sự lãnh đạo quân sự thống nhất đối với các lực lượng quốc phòng trên cơ sở các nguyên tắc và tiêu chuẩn của các nước thành viên tổ chức NATO;

Thứ hai, áp dụng kế hoạch hóa có hiệu quả về phòng thủ và tài nguyên quốc phòng có sử dụng các cách tiệm cận hiện đại theo mô hình của NATO;

Thứ ba, các lực lượng phòng thủ nắm vững các năng lực tác chiến căn bản (năng lực chiến đấu, năng lực đặc biệt) để bảo đảm được chống trả xuộc xâm lược;

Thứ tư, thành lập một hệ thống thống nhất bảo đảm hậu cần (logistic) có khả năng bảo đảm tất cả các thành phần các lực lượng quốc phòng trong khi sử dụng;

Thứ năm, chuyên nghiệp hóa các lực lượng quốc phòng và thành lập dự trữ quốc phòng cần thiết.

Khuôn khổ thời hạn. Áp dụng hệ thống có triển vọng của công tác quản lý các lực lượng quốc phòng được tiến hành đồng thời với việc đạt được các mục đích cộng sự trong khuôn khổ sự tham gia của Ukraina trong quá trình quy hoạch hóa và đánh giá của các lực lượng ATO có xét tới tình hình ở miền đông Ukraina và tiên liệu: tới cuối năm 2018 – tái cơ cấu bộ quốc phòng Ukraina; tới năm 2019 – tái cơ cấu bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina; tới cuối năm 2020 – kết thúc cải cách các cơ quan quản lý quân đội của bộ quốc phòng và các thành phần lực lượng phòng thủ khác.

Các mục đích chiến lược của cải cách được đề xuất thực hiện:

Tới cuối năm 2020 trước hết thực hiện được các biện pháp cải cách bộ quốc phòng Ukraina, bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, các cơ quan khác của quản lý quân đội, áp dụng lãnh đạo quân đội đối với các lực lượng quốc phòng, kế hoạch hóa có hiệu quả ngành quốc phòng và quản lý có hiệu quả tài nguyên quốc phòng, kiểm soát dân sự dân chủ; thứ hai là các lực lượng vũ trang và các thành phần khác của lực lượng quốc phòng phải nắm được các khả năng nhất định, phải đạt được tính tương thích và các tiêu chí cần thiết đối với thành viên NATO, thành lập hệ thống thống nhất cho bảo đảm hậu cần quân đội và các lực lượng phòng thủ khác;

Tới năm 2025 – gia tăng những năng lực cơ bản của các lực lượng vũ trang của Ukraina và các thành phần phòng thủ bằng tiếp tục tái vũ trang và chuyên nghiệp hóa.

Kết quả kỳ vọng của cải cách nền quốc phòng phải là việc phải có các lực lượng phòng thủ có hiệu quả dưới sự lãnh đạo thống nhất được xây dựng trên những nguyên tắc và với các tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên NATO, với biên chế được tổ hợp một cách chuyên nghiệp, được trang bị vũ khí hiện đại và được bảo đảm toàn diện và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Hiến Pháp Ukraina, các luật và trong những văn bản pháp quy khác của Ukraina.

Lưu ý rằng, Ukraina đã đặt cho mình nhiệm vụ và mục đích dài hạn là gia nhập tổ chức NATO khi nào đưa được các lực lượng vũ trang của mình tương thích các tiêu chuẩn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề