Theo mục 3 điều 6 “luật Ucraina về chống tham nhũng” Tổng thống Ucraina, V.Yushenko đã nộp bản khai báo thu nhập của bản thân và các thành viên gia đình tổng thống.Tờ khai thu nhập này của tổng thống sẽ được công khai trên báo “Tin tức chính phủ” và tờ “Tiếng nói Ucraina” ngày 31 tháng 3 năm 2009.

Trong năm 2008 Tổng thống không có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp độc lập hoặc từ chứng khoán và chuyển nhượng quyền tài sản doanh nghiệp. Tổng thống không nhận được khoản bảo hiểm hoặc tài trợ nào, không nhận tiền hoặc thưởng do hoạt động sáng tạo và bản quyền.

Theo báo cáo, tổng số thu nhập của các thành viên gia đình V.Yushenko trong năm rồi là 549320Gr., trong đó 93355Gr. là lợi tức, còn 455965Gr. là từ hoạt động kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp độc lập. Trong những nghĩa vụ tài chính năm 2008 có chỉ rõ Tổng thống chi trả tiền duy trì bất động sản là 117380Gr. (chỉ trên lãnh thổ Ucraina), còn các thành viên gia đình chi trả 131299Gr., trong đó có 120351Gr. là trả ở nước ngoài.

Tổng thống đồng thời thông báo có bất động sản là 131385m2 đất, các thành viên gia đình có 1633,5m2 đất. Tổng thống có nhà ở diện tích 656,7m2 và căn hộ 371,9m2,  các thành viên gia đình có căn hộ 300m2.

Trong tờ khai Tổng thống chỉ rõ có chiếc xe ô tô ZAZ-965 và xe máy Harl DAV. Các thành viên gia đình không có phương tiện vận tải nào.

Tổng thống có chứng khoán gồm 327Gr. gốc, tổng số tiền trên các tài khoản ngân hàng và tổ chức tín dụng là 3014181Gr. Các thành viên gia đình Tổng thống có 2042495Gr. Trong tài khoàn ở nước ngoài. Tờ khai của Tổng thống đề ngày 27.03.2009.

Hoàng Xuân Kiểm

»Cùng chủ đề