Tòa án Hiến pháp tuyên bố dự luật của tổng thống Volodimir Zelensky số 1027 là vi hiến về những cơ sở bổ sung để chấm dứt trước thời hạn các quyền hạn của Đại biểu nhân dân.

Bào “LIGA.net” dẫn lời của đại diện của Tổng thống tại Tòa án pháp hiến, ông Fedor Venislavsky

“Tòa án Hiến pháp đã đưa ra một kết luận tiêu cực”, – ông Venislavskiy nói.

Tòa án Hiến pháp xác định rằng dự luật của tổng thống Zelenskiy không đáp ứng các yêu cầu của Điều 157 trong Hiến pháp Ukraina.

Ông Venislavsky cũng lưu ý rằng ông chưa đọc toàn văn quyết định của tòa án.

Cơ quan báo chí của Tòa án Hiến pháp Ukraina cho biết kết luận về dự luật số 1027 được công bố trên trang web của tòa án vào ngày 26 tháng 12.

Dự luật Zelenskiy đề xuất tước quyền hạn của Đại biểu nhân dân nếu sự vắng mặt trong các phiên họp của quốc hội và nhờ vả người khác nhấn nút khi bỏ phiếu.

Các sự kiện trước đó:

• Vào tháng 9, các đại biểu nhân dân đã gửi 7 dự luật của tổng thống tới Tòa án Hiến pháp về sửa đổi Luật cơ bản: Số 1013 (bãi bỏ độc quyền của luật sư), 1014 (quyền của tổng thống thành lập các cơ quan điều tiết độc lập, bổ nhiệm và bãi nhiệm người đứng đầu DBR và NABU), số 1015 (cấp quyền có sáng kiến lập pháp cho công dân),  số 1016  (Đặc phái viên ủy quyền của quốc hội),  1017 (giảm số lượng đại biểu nhân dân xuống còn 300), 1027 (tước quyền của Đại biểu nhân dân do vắng mặt và nhờ bấm nút khi bỏ phiếu), 1028 (các cơ quan tư vấn, cố vấn và hỗ trợ khác của quốc hội).

• Vào ngày 17 tháng 12, Tòa án Hiến pháp đã công nhận một phần các điều khoản của dự luật quy định cho phép tổng thống quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm người đứng đầu Văn phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Cục điều tra nhà nước (DBR) là vi hiến.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề