Những thông tin đáng chú ý ngày 26/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ 2/1/2009 – 19/2/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã mua 46 cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (mãPVD-HOSE), nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.000.081 cổ phiếu.

* Tính đến ngày 19/2/1009, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 7.712 đồng/chứng chỉ quỹ – tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Từ 18/12/2008 – 18/2/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Sơn – thành viên Ban đại diện Qũy Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký bán 485.435 chứng chỉ quỹ nhưng không bán được do giá thị trường không phù hợp với chiến lược của Tổng công ty. Số chứng chỉ quỹ nắm giữ còn 970.870 chứng chỉ quỹ, chiếm 4,53% vốn điều lệ.

* Từ 18/12/2008 – 18/2/2009, Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Sơn – thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký bán 2.460.000 chứng chỉ quỹ, nhưng không bán được do giá thị trường không phù hợp với chiến lược của Tổng công ty. Số chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi bán là 2.460.000 chứng chỉ quỹ.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 6/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng họp đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2008 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE). Ngày 24/2/2009 sẽ họp đại hội cổ đông tại Trung tâm hội nghị White Palace 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

* Dự kiến ngày 4/4/2009, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (mã VTO-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2009; thông qua các báo cáo: báo cáo tài chính; báo cáo của hội đồng quản trị; báo cáo của ban kiểm soát; Báo cáo thù lao và lợi ích khác của hội đồng quản trị, ban kiểm soát; chọn công ty kiểm toán năm 2009; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008; bầu bổ sung hội đồng quản trị, ban kiểm soát; thông qua quy chế quản trị công ty và các nội dung khác (nếu có).

* Ngày 31/3/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Đông Xuyên – số 9A Lương Văn Cù, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhằm thông qua các báo cáo năm 2008, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhằm thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và các nội dung khác (nếu có).

* Ngày 23/2/2009 là ngày giao dịch chính thức 3.662.183 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 36.621.830.000 đồng – đây là số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng cho cán bộ công nhân viên năm 2007 theo Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2008.

* Kết thúc giao dịch ngày 30/1/2009, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Giám đốc đầu tư kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 36.500 cổ phiếu, do thị trường chứng khoán có nhiều biến động nên đã không mua đủ số lượng đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ là 76.200 cổ phiếu.

* Kết thúc giao dịch ngày 30/1/2009, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Giám đốc đầu tư kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã mua 1.100 trái phiếu BCI40106, nâng số trái phiếu nắm giữ lên 1.400 trái phiếu, chiếm 1,06% vốn điều lệ.

* Ngày 6/3/2009, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại hội trường tầng 1 – khách sạn Habourview – số 4 Trần Phú – Hải Phòng để báo cáo của Hội đồng Quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008; báo cáo của Ban kiểm soát; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2009 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và một số nội dung khác.

* Dự kiến từ ngày 23/3/2009, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, kế hoạch năm 2009 và phương án sản xuất kinh doanh 5 năm tiếp theo (kể cả năm 2009); báo cáo của ban kiểm soát; thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2008; báo cáo quyết toán dự án sản xuất lốp đặc chủng 27.00-46 công suất 800 bộ/năm; báo cáo cơ hội đầu tư dự án sản xuất 600.000 lốp xe tải radial toàn thép; thông qua dự thảo điều lệ công ty áp dụng theo điều lệ mẫu của Bộ Tài chính và thông qua dự kiến nhân sự nhiệm kỳ tới.

* Ngày 9/4/2009, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008; phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009; mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát năm 2009; thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng giám đốc công ty và thông qua biên bản, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại dịch vụ Phú Phong (mã PPG-HASTC) thông báo bà Lê Thị Huê được Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong ủy quyền làm nhân viên công bố thông tin thay ông Trần Cao Sơn.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HASTC) thông báo ông Nguyễn Thành Đăng – Thạc sỹ kỹ thuật – thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 3/2/2009.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HASTC) thông báo ông Lê Vĩnh Giang – Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – nắm giữ chức vụ quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 3/2/2009.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 24,3 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 91,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 2,12 tỷ đồng, luỹ kế năm 2008 đạt 19,92 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.594 đồng.

* Dự kiến 20/3/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (mã V11-HASTC) họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điều lệ của công ty.

* Công ty Cổ phần Viglecera Hạ Long (mã VHL-HASTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 182,1 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 751,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 16,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 44,94 tỷ đồng.

* Từ 19/2/2009 – 19/3/2009, ông Nguyễn Văn Cơ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HASTC) dự kiến mua 15.000 cổ phiếu nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Dự kiến tháng 4/2009, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 phiếu biểu quyết.

* Ngày 20/3/2009, Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà (mã SVI-HASTC) họp đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6 tài khoá 2008 tại văn phòng Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hoà.

* Sở Giao dịch chứng khoán đã có công văn cảnh cáo Công ty Chứng khoán Chợ Lớn; Công ty Chứng khoán Bảo Việt; Công ty Chứng khoán An Thành; Công ty Chứng khoán Á Châu; Công ty Chứng khoán Sài Gòn; Công ty Chứng khoán Thăng Long do vi phạm quy định về giao dịch trực tuyến.

* Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) thông báo tên chi nhánh tại Hà Nội: Chi nhánh Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam.

Hải Yến
theo VnEconomy