Những thông tin đáng chú ý ngày 13/2/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) thông báo sau ngày 10/2/2009, Hội đồng Quản trị gồm có: ông Trần Thanh Tân – Chủ tịch Hội đồng quản trị; bà Hùynh Quế Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Dominic Scriven – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị; bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị; ông Lê Anh Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị; ông Tô Thanh Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đồng thời, kể từ ngày 10/2/2009, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) được thông qua và áp dụng, thay thế cho điều lệ cũ.

* Từ 15/2/2009 – 30/6/2009, ông Nguyễn Văn Cảnh, chồng bà Nguyễn Thúy Hiền – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký mua 35.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 91.590 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ 12/2/2009 – 30/6/2009, bà Phạm Thị Thưởng, vợ ông Mai Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HOSE) đăng ký mua 10.140 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 60.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Trung tâm máy tính FPT Elead vừa thông báo, ngày 3/3/2009, FPT Elead sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với số lượng 672.200 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ (33,61 tỷ đồng), với giá khởi điểm 11.200 đồng/cổ phần.

* Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1) do ông Bùi Tấn Trung – Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do tình hình thị trường biến động đi xuống, tính thanh khoản thấp. Số cổ phiếu nắm giữ là 968.000 cổ phiếu, chiếm 9,01% vốn điều lệ.

* Từ 11/2/2009 – 11/3/2009, ông Trần Văn Quý – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (mã VFR-HASTC) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến nắm giữ lên 32.500 cổ phiếu, nhằm tăng số cổ phiếu nắm giữ.

* Ngày 28/3/2009, Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HASTC) họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền bỏ phiếu và ngày 16/4/2009 tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 50%/mệnh giá – 1 cổ phần được nhận 5.000 đồng.

* Từ 23/10/2008 – 20/1/2009, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HASTC) đăng ký mua lại 247.100 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, nhưng chỉ mua được 26.700 cổ phiếu do ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu, việc vay vốn khó khăn. Vì vậy Công ty ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và lợi ích cho cổ đông. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có là 79.600 cổ phiếu.

* Từ 10/1/2009 – 8/2/2009, bà Lê Ngọc Hoa – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Giám đốc Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HASTC) đã mua 8.300 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 29.648 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.

* Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 548,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.936,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 58,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 210,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 2.196 đồng.

* Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 147,6 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 498 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 12,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 16,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 878 đồng.

* Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 500 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.081,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,09 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 34,09 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 5.245 đồng.

* Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 359,2 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1.155 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 7,94 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 24,57 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.813 đồng.

* Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 135,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 535 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 8,19 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 30,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 đạt 3.041 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HASTC) công bố doanh thu bán hàng quý 4 đạt 115,8 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 181,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 4,54 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 13,7 tỷ đồng.

* Từ 10/2/2009 – 10/3/2009, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) do ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng ban kiểm soát SSI – thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HASTC) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 500.050 cổ phiếu với mục đích mua tự doanh cổ phiếu.

* Từ 4/2/2009 – 9/2/2009, bà Đỗ Kim Định – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HASTC) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phần nắm giữ lên 84.457 cổ phiếu.

* Ngày 18/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1A0104-HASTC) với lãi suất 8,35%/năm –  1 trái phiếu được nhận 108.350 đồng.

* Ngày 18/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1_0204-HASTC) với lãi suất 8,40%/năm – 1 trái phiếu được nhận 108.400 đồng.

* Ngày 18/02/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1A0104-HASTC) với lãi suất 8,35%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Ngày 18/02/2009 là ngày hủy niêm yết và ngừng giao dịch trái phiếu chính phủ đấu thầu do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP1_0204-HASTC) với lãi suất 8,40%/năm do trái phiếu đến thời gian đáo hạn.

* Ngày 18/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã TP1_0206-HASTC) với  lãi suất 8,75%/năm – 1 trái phiếu được nhận  8.750 đồng.

* Ngày 18/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPD0810017-HASTC) với lãi suất 7,68%/năm –  1 trái phiếu được nhận  7.680 đồng.

* Ngày 20/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CPB0810016-HASTC) với lãi suất 7,62%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.620 đồng.

* Ngày 20/02/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả gốc và lãi trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Kho bạc Nhà nước – Bộ Tài chính phát hành (mã CP071210-HASTC) với lãi suất 7,5%/năm – 1 trái phiếu được nhận 7.500 đồng.

Hải Yến
theo VnEconomy

»Liên quan
Chứng khoán về quê: Những chuyện ít biết

Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2009

Cầu yếu, hai sàn đều giảm điểm

Thứ Hai, 09 Tháng Mười Một 2009

Lại tranh mua bluechips

Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 16/4

Thứ Năm, 16 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 9/4

Thứ Năm, 09 Tháng Tư 2009

Tin vắn chứng khoán ngày 8/4

Thứ Tư, 08 Tháng Tư 2009