Truyền bá tiếng Việt là con đường cơ bản nhất để duy trì, phát triển và phát huy tinh thần Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng NVNONN và thông qua đó quảng bá hình ảnh quốc gia VN. Tiếng Việt là sợi dây bền chắc nhất gắn bó giữa những người Việt trong cộng đồng NVNONN, giữa NVNONN với đồng bào trong nước.

Nhận thức về vai trò của tiếng Việt đối với kiều bào

Hiện có khoảng 3,5 triệu người VN ở nước ngoài (NVNONN) sinh sống ở gần 100 quốc gia/vùng lãnh thổ, đa số tập trung ở các quốc gia phát triển. Dù hoàn cảnh ra đi và điều kiện sinh sống hiện nay có khác nhau, nhưng NVNONN đều chia sẻ mối quan tâm và có nguyện vọng chung là ổn định cuộc sống, hoà nhập và thành đạt trong xã hội sở tại, đồng thời tiếp tục củng cố, phát triển cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc, duy trì tiếng Việt và đẩy mạnh các hoạt động hướng về cội nguồn.

Kiều bào đang ý thức ngày càng rõ hơn tầm quan trọng của việc duy trì tiếng Việt đối với sự tồn tại, phát triển của NVNONN với tư cách là một cộng đồng sắc tộc có bản sắc văn hoá riêng trong lòng xã hội sở tại. Tuỳ điều kiện ở từng nước, từng địa bàn, cộng đồng người VN đã và đang tiến hành việc dạy và học tiếng Việt với các biện pháp và qui mô khác nhau. Dù tự phát ở quy mô gia đình, nhóm nhỏ hay được các hội đoàn người Việt tổ chức, các hoạt động đó đều phản ánh thực trạng và ý nghĩa của việc duy trì, giữ gìn và phổ biến tiếng Việt trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, cũng như thể hiện mong muốn và nỗ lực của cộng đồng NVNONN giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống trong đó trọng tâm là duy trì ngôn ngữ dân tộc.

Thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến NVNONN – bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc VN, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Trong đó, hỗ trợ cộng đồng duy trì, củng cố và phát triển tiếng Việt cho đồng bào ở xa Tổ quốc, nhất là thế hệ trẻ kiều bào, luôn được xác định là một công tác trọng tâm, một nội dung quan trọng hàng đầu của công tác đối với NVNONN. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị chỉ rõ việc duy trì và phổ biến tiếng Việt là một nhiệm vụ chủ yếu của công tác cộng đồng (Nhiệm vụ 5). Chương trình Hành động của Chính phủ xác định đó là một trong những nội dung chính của Chương trình (Nội dung 7) và nhấn mạnh đối tượng thế hệ trẻ kiều bào. Trong Chỉ thị 19/2008/CT-TTg ngày 6/6/2008 “Về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ về công tác với NVNONN”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc chủ trương “tích cực đáp ứng các nhu cầu về thông tin, dạy và học tiếng Việt…”.

Có thể nói, người VN, dù sinh sống trong nước hay đang ở nước ngoài, ngày càng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa trực tiếp và lâu dài của các hoạt động duy trì, truyền bá tiếng Việt cho đồng bào ở xa Tổ quốc. Thực tế đã khẳng định các hoạt động đó góp phần quan trọng giúp bà con ổn định cuộc sống, đoàn kết cộng đồng, giữ gìn ngôn ngữ và bản sắc văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống gia đình nói riêng và dân tộc nói chung. Kết quả của các hoạt động đó góp phần làm cho cộng đồng NVNONN có vị trí xứng đáng trong nền văn hoá đa dạng của sở tại, được xã hội sở tại tôn trọng, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh VN. Đồng thời, việc duy trì và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt giúp đồng bào có điều kiện nắm bắt thông tin, cập nhật tình hình mọi mặt về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước, hiểu rõ hơn sự quan tâm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung và với kiều bào nói riêng thông qua các phương tiện truyền thông, sách báo, ấn phẩm từ trong nước. Nhìn chung, các hoạt động về tiếng Việt cho kiều bào góp phần trực tiếp vào việc xây dựng, củng cố và phát triển cộng đồng, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của những người VN sống xa quê hương và duy trì sự liên kết thiêng liêng của đồng bào với cội nguồn dân tộc và sự gắn bó với nhân dân ở trong nước

Vấn đề tiếng Việt trong cộng đồng hiện nay


Buổi học ngoại khóa của Trung tâm tiếng Việt Lạc Hồng – Sophia, Bulgaria

Cuộc sống của NVNONN chịu ảnh hưởng to lớn của các yếu tố địa chính trị, địa kinh tế, lịch sử và văn hoá của vùng lãnh thổ, nước sở tại nơi họ sinh sống, làm việc hoặc học tập. Điều này, cùng với các yếu tố khác như nhu cầu đa dạng của các đối tượng khác nhau trong cộng đồng, đặc điểm vùng miền nơi cư trú tại VN trước khi ra đi, nguyên nhân ra đi khỏi VN, trình độ văn hoá, lứa tuổi, việc làm, điều kiện sinh sống… tạo nên các nét riêng của cộng đồng người Việt ở mỗi khu vực, mỗi địa bàn. Do đó thực trạng của việc sử dụng, các hoạt động về giữ gìn và truyền bá tiếng Việt, trong đó có việc dạy và học tiéng Việt có sự khác nhau về tính chất và hình thức, về mức độ và quy mô… ở từng khu vực, địa bàn. Tiếng Việt và sự tồn tại, phát triển của người VN ở nước ngoài với tư cách là một cộng đồng sắc tộc ở xã hội sở tại là một mối quan hệ biện chứng. Xuyên suốt mối quan hệ đó là một câu hỏi khá nhức nhối đối với thế hệ trẻ NVNONN, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, về bản ngã của mình. Song hành cùng với câu hỏi “ta là ai?” là khát vọng tìm hiểu, học hỏi về cội nguồn của mình của thế hệ trẻ kiều bào. Duy trì và nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt cho kiều bào là chìa khoá quan trọng nhất của lời đáp.

Nhìn chung, cộng đồng NVNONN đang đứng trước một số vấn đề lớn như sau: (1) nhận thức về giá trị bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc, mối quan hệ giữa ngôn ngữ với bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc, bên cạnh đó là các cơ hội về kinh tế-xã hội trong thời đại của toàn cầu hoá; (2) nhu cầu về đời sống văn hoá, tinh thần, trong đó có các nhu cầu đa chiều về thông tin có nguồn là tiếng Việt; (3) cộng đồng đang đứng trước thực tế lớn là phần đông những người sử dụng tiếng Việt tốt hoặc khá đang dần già đi trong khi thế hệ trẻ, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài không biết, biết ít hoặc không quan tâm đến tiếng Việt có xu hướng tăng lên, tạo ra nguy cơ mai một ngôn ngữ của dân tộc trong cộng đồng; (4) các bất cập hiện nay của các chương trình phổ biến, truyền bá, trong đó có việc dạy và học tiếng Việt, như phương pháp tiếp cận, phương pháp sư phạm, ngôn ngữ chuẩn và phương ngữ, giáo trình dạy tiếng…; (5) sự tranh giành ảnh hưởng giữa các cơ sở dạy tiếng Việt ở bên ngoài trong khi tại nhiều địa bàn việc dạy và học tiếng Việt đang bị nhiều tổ chức, cá nhân khống chế, lợi dụng vì các mục tiêu chống đất nước, chống dân tộc; (6) mặc dù nhận thức về vai trò của tiếng Việt trong việc xây dựng, củng cố và phát triển cộng đồng, trong quan hệ giữa cộng đồng với sở tại và với trong nước cũng như giữa sở tại với VN được nâng cao nhưng sự phối kết hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng về tiếng Việt cũng như sự phối, kết hợp giữa trong nước và ngoài nước còn thiếu nhịp nhàng…


Lớp học tiếng Việt cho các em thiếu nhi tại Pháp

Thời gian qua, các hoạt động dạy và học tiếng Việt, sử dụng tiếng Việt trong các cộng đồng NVNONN đã có sự gia tăng mạnh mẽ. Điều đó xuất phát từ nhận thức và ý thức ngày càng sâu sắc hơn ở trong và ngoài nước về việc duy trì tiếng Việt cho NVNONN, từ nhu cầu thực tiễn nội tại của kiều bào và các nhu cầu giao lưu, thông tin, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư… của người VN nói chung. Tuy nhiên, các hoạt động đó còn gặp nhiều khó khăn như chưa có phương hướng và cách thức triển khai phù hợp; thiếu sự quan tâm đúng mức và ủng hộ thống nhất trong cộng đồng; chưa tạo được sự nhất trí cao trong mối quan hệ giữa người học với gia đình, tổ chức hội đoàn và cộng đồng trong vấn đề này; đội ngũ người dạy còn nhiều bất cập; chưa có động lực và sự khuyến khích cần thiết cho người học; kinh phí và cơ sở vật chất còn thiếu thốn; tiếng Việt ở nước ngoài chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của tiếng Việt trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của VN…

Từ nhiều năm qua, chúng ta đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kiều bào trong việc dạy, học, sử dụng và duy trì tiếng Việt. Ngay từ tháng 8/1998, tạp chí Quê Hương điện tử của Uỷ ban Nhà nước về NVNONN đã mở chuyên trang học tiếng Việt. Ủy ban đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ xây dựng trường, lớp cho cộng đồng tại nhiều nước, hỗ trợ sách giáo khoa, giáo trình tiếng Việt, tổ chức hội thảo về việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng kết hợp bồi dưỡng giáo viên, tổ chức nhiều chương trình học tiếng Việt dành cho thanh niên kiều bào về nước tham quan kết hợp học tiếng Việt. Bộ Giáo Dục và Đào tạo (GD-ĐT), Đài Tiếng nói VN (VOV), Đài Truyền hình VN (VTV), nhiều cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương trong nước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con dạy và học tiếng Việt như cử giáo viên, hỗ trợ xây dựng trường lớp, trang thiết bị, sách giáo khoa và đồ dùng học tập…


Lớp học tiếng Việt tại Thái Lan

Nổi bật nhất trong các hoạt động trên là Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho NVNONN” được Chính phủ phê duyệt ngày 23/3/2004, do Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng và phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai. Đề án đã cho ra đời bộ sách giáo khoa “Tiếng Việt vui” và “Quê Việt”, chương trình dạy tiếng Việt trên sóng của VTV, VOV, và đang xây dựng chương trình dạy tiếng Việt trên mạng Internet. Các sản phẩm trên được xây dựng công phu với sự tham gia của một số chuyên gia giáo dục và ngôn ngữ hàng đầu. Các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, các hội đoàn và chuyên gia NVNONN, thính giả VOV, khán giả VTV4 đã có ý kiến đóng góp, ý kiến phản hồi rất đa dạng, ghi nhận sự đóng góp tích cực của Đề án, nhưng cũng nêu ra những bất cập từ khâu xây dựng đến triển khai thực hiện, đặc biệt về tính ứng dụng và hiệu quả sử dụng.

Thực tiễn trên cho thấy rõ đòi hỏi cấp thiết hiện nay là phải nhanh chóng có những biện pháp khẩn trương, thiết thực, có tính khả dụng và hiệu quả cao nhằm duy trì tiếng Việt cho đồng bào, nhất là thế hệ trẻ ở xa Tổ quốc. Các hoạt động đó đồng thời phải góp phần trực tiếp vào việc đoàn kết, củng cố cộng đồng, giúp đồng bào hội nhập thành đạt vào xã hội sở tại với tư cách là một cộng đồng sắc tộc được tôn trọng và phải tạo gắn kết sâu sắc hơn nữa giữa đồng bào với đất nước, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng đóng góp tích cực vào quan hệ quốc tế của VN cũng như vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung. Các hoạt động đó phải được tiến hành một cách chủ động, nhất quán, đồng bộ, hợp lý và đúng mức từ trong nước với sự tham gia tích cực của NVNONN, trên cơ sở một chiến lược lâu dài và những quyết sách kịp thời nhằm đáp ứng các nhu cầu chính đáng, vừa cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài về tiếng Việt của đồng bào.

Truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN là sự nghiệp của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân VN, đòi hỏi huy động các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, của mọi thành phần kinh tế. Chiến lược, giải pháp, biện pháp và nội dung truyền bá tiếng Việt cần kết hợp, song hành với những nội dung của công tác đối với NVNONN nói riêng và chiến lược đối ngoại và thông tin đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta.


Bế giảng Lớp học tiếng Việt tại UBNVNONN dành cho sinh viên kiều bào tại Mỹ

Dạy và học tiếng Việt phải đi liền với thực hành tiếng Việt. Vì thế, một vấn đề không kém phần quan trọng từ góc độ ngôn ngữ là phải tạo ra môi trường tiếng ngay tại các địa bàn cư trú của kiều bào, đồng thời đáp ứng nhu cầu mọi mặt về đời sống văn hoá-tinh thần của kiều bào bằng các kênh giao lưu văn hoá, thông qua các sản phẩm thông tin, truyền thông, báo chí-xuất bản (sách, báo, truyền hình, phim ảnh)… Nhà nước ta và các hội đoàn, cộng đồng NVN ở các địa bàn cần phối hợp nỗ lực để tạo ra càng nhiều càng tốt các không gian tiếng Việt, văn hoá Việt như các trung tâm văn hoá, thương mại, sinh hoạt tâm linh các khu người VN. Các không gian Việt này, giống như mô hình China Town của người Hoa, sẽ là xã hội VN muôn màu thu nhỏ, là môi trường sống động nuôi dưỡng tiếng Việt và nhà trường để NVNONN học và thực hành tất cả các kỹ năng tiếng Việt cần thiết, trong mọi ngữ cảnh đời thường rất sát với thực tế VN.

Truyền bá tiếng Việt là con đường cơ bản nhất để duy trì, phát triển và phát huy tinh thần Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng NVNONN và thông qua đó quảng bá hình ảnh quốc gia VN. Tiếng Việt là sợi dây bền chắc nhất gắn bó giữa những người Việt trong CĐNVNONN, giữa người VNONN với đồng bào trong nước. Do đó, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đồng bào duy trì và sử dụng tiếng Việt trên cơ sở một tầm nhìn chiến lược, phương thức điều hành thống nhất, biện pháp tiến hành cụ thể, thiết thực dựa trên sự phân tích đầy đủ, khách quan các yếu tố tính đặc thù của từng địa bàn, khu vực và thông qua các giai đoạn phù hợp.


theo Quê Hương

»Cùng chủ đề