Theo lời thủ tướng, chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực vào đường giao thông và hạ tầng cơ sở.

Việc giữ tiến độ tích cực và gia tăng tăng trưởng kinh tế trên 3% là định hướng chính của công tác HĐBT trong năm 2019. Ông Volodimir Goisman nói trên kênh truyền hình, cơ quan báo chí HĐBT cho biết.

“Chúng tôi làm việc để trong năm 2019 nền kinh tế có tăng trưởng trên 3%. Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa chữa lớn đường giao thông, hạ tầng cơ sở, sẽ xây dựng các hạng mục hạ tầng cơ sở xã hội”, – ông Groisman tuyên bố.

Thủ tướng đồng thời cho biết rằng HĐBT sẽ tiếp tục lập trật tự trong ngành giáo dục và y tế.

“Đã có những thay đổi cơ bản ở cấp cơ sở. Bây giờ cần phải củng cố những đổi thay này, tình hình sẽ tốt hơn”, – ông Groisman cho biết.

Trước đó ông Groisman đánh giá rằng “mức lương tối thiểu trong 3 năm gần đây đã tăng gấp ba – tính bằng đô la tì từ 50 đô la trong năm 2016 lên 150 đô là vào năm 2019. Ông cho biết sự gia tăng lương cần phải kèm theo giữ gìn sự ổn định tài chính và gia tăng tăng trưởng nền kinh tế.

Thủ tướng đồng thời nêu các kế hoạch phát triển cho 3 năm tiếp theo. Ở đây muốn nói tới gia tăng lương tối thiểu, củng cố nền kinh tế, ủng hộ quân đội. Ông nói thêm rằng,  càng ngày càng có nhiều vốn đầu tư vào Ukraina,  nhiều nhà máy mới và công xưởng mới được xây dựng

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề