Ngày 22/12/1944 Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, có tên là đội tuyên truyền giải phóng quân với 34 chiến sỹ. Đến nay quân đội ta đã luôn trưởng thành và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản tổ chức và lãnh đạo, Quân đội ta đến nay đã tròn 71 tuổi. Nhân ngày truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam, là một cựu chiến binh, kiêm Tổng biên tập báo điện tử Người Việt Ukraina, tôi xin kính chúc các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ công nhân quốc phòng, các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong quân đội thật nhiều sức khỏe sẵn sàng và hoàn tốt bất cứ nhiệm vụ mà Đảng và Tổ Quốc giao phó.

Chúc các cựu chiến binh đã hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đi làm kinh tế ở nước ngoài nói chung và các cựu chiến binh ở Ukraina lời chúc sức khỏe, luôn phát huy tốt phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ trên đất bạn và vươn lên làm giàu.

Nhìn lại quá trình lịch sử của quân đội ta, ngay từ năm đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đã vận dụng sáng tạo quan điểm bạo lực của chủ nghĩa Mác – Lê-Nin vào thực tiễn cách mạng nước ta. Trong chính cương đầu tiên của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo đã xác định: Phải lập ra đội quân công nông. Từ năm 1941, Đảng chủ trương thành lập “Việt Nam nhân dân cách mạng quân”. Trên cơ sở cương lĩnh và chủ trương của Đảng, trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, ta đã từng bước phát triển lực lượng chính trị, tạo nền tảng để xây dựng lực lượng vũ trang. Các đội tự vệ đỏ trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, các đội du kích ở Nam kỳ, Ba Tơ, đến cứu quốc quân ở Bắc Sơn và Đình Cả lần lượt được ra đời, đây là những đơn vị tiền thân của quân đội ta. Trước sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cách mạng và chuẩn bị cho cao trào khởi nghĩa vũ trang trên cả nước, Đảng ta chủ trương thành lập đội quân chủ lực của cách mạng. Tháng 12 năm 1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký chỉ thị thành lập đội quân chủ lực đầu tiên, trong chỉ thị Người chỉ rõ: Tên đội là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Về phương thức hoạt động, trong chỉ thị Bác khẳng định: Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến toàn dân, nên cần phải động viên và vũ trang toàn dân.

Nói về sự lớn mạnh và tương lai của đội quân cách mạng Người viết: “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang”. Đây là những định hướng lớn trong chỉ đạo, cũng như tạo dựng nền tảng để xây dựng và trưởng thành của quân đội ta. Ngày 22-12-1944 tại huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đựơc lập. Chỉ sau hai ngày ra đời, được sự giúp đỡ của nhân dân, quân đội ta đã đánh thắng địch liên tiếp trong hai trận Phai Khắt và Nà Ngần, đánh dấu sự trưởng thành và viết nên truyền thống đánh thắng trận đầu. Đây là những yếu tố rất quan trọng, để quân đội ta xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn.

Quá trình xây dựng và trưởng thành, quân đội ta luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dạy: Phải luôn nhớ rằng quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đó là những nhân tố cơ bản xây dựng nên bản chất quân đội nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đội quân cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân và dân tộc. Từ bản chất của đội quân cách mạng, quân đội ta luôn gắn bó chặt chẽ máu thịt với nhân dân, được dân tin và dân yêu, tặng cho danh hiệu cao quý: Bộ đội Cụ Hồ. Xây dựng được bản chất và truyền thống tốt đẹp, cũng như xác định đúng chức năng và nhiệm vụ của quân đội, là đội quân chiến đấu và đội quân công tác. Quân đội phải trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Đây là những yếu tố căn bản tạo nên sức mạnh, để quân đội ta hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời kỳ đầu tuy lực lượng còn nhỏ, tổ chức cao nhất đến cấp trung đoàn, trang bị còn rất thô sơ; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành và bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng trên cả nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, quân đội ta tổ chức cao nhất đến cấp đại đoàn và liên binh đoàn, trang bị chưa hiện đại; dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng toàn dân, có sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế; đã tạo ra sức mạnh đánh thắng quân đội Pháp và Mỹ có trang bị hiện đại, cũng như trình độ tác chiến hiệp đồng binh quân chủng cao hơn. Bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta không chỉ làm nhân lên sức mạnh đánh địch ở chiến trường trong nước, mà còn được phát huy cả trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế. Quân đội ta đã cùng quân đội và nhân dân Lào, Cam-pu-chia đánh thắng kẻ thù xâm lược giải phóng đất nước, cũng như giúp bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, để công nghiệp hóa và hiện đại hóa, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua hơn hai mươi năm đổi mới, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vị thế quốc tế được nâng lên. Tuy vậy, đất nước ta đang bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, sự biến đổi của thiên nhiên và môi trường, những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường. Bên cạnh đó kẻ thù lại đẩy mạnh chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải… Vì vậy, Tổ quốc ta đang có cả thời cơ và thách thức đan xen, bao gồm cả phi vũ trang và vũ trang, như dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng xác định. Do đó chúng ta càng phải chăm lo xây dựng củng cố quốc phòng, tăng cường sức mạnh quân sự, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là quân đội và công an.

Trước hết, chúng ta phải tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng với lực lượng vũ trang, nhất là quân đội nhân dân và công an nhân dân. Đảng không trao quyền lãnh đạo quân đội và công an cho bất kỳ đảng phái và giai cấp nào. Bên cạnh đó Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục, nhằm giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa quân đội và công an, với nhân dân và Tổ quốc. Nghiên cứu phát triển ngày càng hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, nhất là quân đội và công an trong thời bình, cũng như khi có chiến tranh xảy ra, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược bảo vệ Tổ quốc ở thời kỳ mới. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, yếu tố quyết định giữ vững bản chất của quân đội cách mang, đánh bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang và các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ thù.

Với truyền thống bách chiến bách thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, những người cựu chiến binh, những công nhân quốc phòng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong quân đội, đi làm kinh tế ở nước bạn, Tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tạo ra cho mỗi doanh nhân một thức thách mới, nhất là tình hình kinh tế chính trị và nội bộ của ngước bạn Ukraina đòi hỏi chúng ta phải minh mẫn đoàn kết, phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của QĐNDVN  để cùng nhau vượt qua thách thức, vượt qua khủng hoảng, luôn là những hạt nhân tích cực trong việc xây dựng và củng cố cộng đồng, vận động quần chúng cùng đoàn kết, cùng nhau làm ăn và cùng nhau hướng về tổ quốc thân yêu!

Một lần nữa nhân kỷ niệm 71 năm ngày quân đội nhân dân Việt Nam, tôi xin chúc mọi người sức khỏe, thành công và thành đạt.

Chào thi đua quyết thắng!

Tổng biên tập báo người Việt Ukraina: Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề