Vào thứ hai 12 tháng 9 ở Kyiv vẫn nóng. Nhiệt độ không khí sẽ dao động trong khoảng 26-28 độ dương. Ở miền tây ban ngày nhiệt độ không khí tới 29 độ dương, ở miền đông – 23 độ dương, ở miền nam – 28 độ dương. Trên toàn lãnh thổ Ukraina sẽ có thời tiết nắng, không mây.

Nhiệt độ trong ngày 11 tháng 9 >>

Nhiệt độ trong ngày 13 tháng 9 >>

Thời tiết nogns sẽ giữ ít nhất tới giữa tuần. Thứ ba trên toàn lãnh thổ Ukraina, ngoài miền đông ra nhiệt độ không khí sẽ dao động trong khoảng 26-28 đô dương.

Cơ quan khí tượng thủy văn đồng thời dự báo thời tiết trong tháng 9 như là tháng chuyển mùa với sự giảm nhiệt độ và mưa yếu dẫn.

Nhiệt độ bình quan của cả ngày lẫn đêm trong khoảng dưới 15 đô dương (tính trên 24g trong ngày). Nhiệt độ bình quân tính cho cả tháng 9 sẽ vào khoảng 12-19 độ, trê núi – 8-13 đô. Dương.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề