Dự luật điều chính Hiến Pháp Ukraina theo đó Ukraina đi theo con đường thành viên EU và NATO đã được thông qua với 334 phiếu thuận.

Sáng kiến củng cố con đường hội nhập Liên minh Châu Âu và NATO được tổng thống đề xuất thông qua dự luật mã số 9037 đã được quốc hội Ukraina thông qua ngày 7 tháng 2 năm 2019.

Theo văn bản của luật này, quốc hội được quyền quyết định xác định những cơ sở của chính sách đối nội và đối ngoại, còn tổng thống Ukraina là người bảo đảm thực hiện đường lối chiến lược của quốc gia, Hội đồng bộ trưởng cần phải bảo đảm thực hiện đường lối này trong đời sống.

Tại phiên họp của quốc với sự có mặt của tổng thống Ukraina. Tổng thống Poroshenko thông báo trước khi đưa dự luật ra biểu quyết, rằng phiên họp này được nước Nga “rất chú ý theo dõi”. Tổng thống tuyên bố: “Các người cứ chờ chờ đấy !”.
Ngày 20 tháng 9 năm 2018 quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự việc xem xét tính hợp hiến của luật này ở Tòa án pháp hiến Ukraina và Tòa pháp hiến đã “thừa nhận tài liệu này hợp hiến”.

Ngày 22 tháng 11 năm 2018 quốc hội đã thông qua dự luật này lần 1 – dự luật mã số 9037 về sửa đổi Hiến pháp về đường lối chiến lược hội nhập Châu Âu và NATO.

Сьогодні історичний день! Верховна Рада підтримала мій законопроект змін до Конституції щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в НАТО.Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Не лише про військову безпеку, а це – й про безпеку громадянина, захист прав і свобод. Це те, що нас сьогодні об’єднує!Впевнений, що завдання членства в ЄС та НАТО є абсолютно реальні. Як ми досягли великих цілей, в які ніхто не вірив, так само ми забезпечимо членство України в НАТО і ЄС. Ми йдемо своїм шляхом!Today is a historic day! The Verkhovna Rada has supported my draft law "On amendments to the Constitution regarding the strategic course of the state on acquisition of Ukraine's full membership in the EU and NATO)".It is very important that NATO is all about security. Not only about military security, but also about the security of a citizen, the protection of rights and freedoms. This is what unites us today!I am sure that the tasks of membership in the EU and NATO are absolutely real. Just like we have achieved the great goals that nobody believed in, we will ensure Ukraine's membership in NATO and the EU as well. We follow our own path!#UkraineNATO #UkraineEU #UkraineNATO #UkraineEU

Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 7 лютого 2019 р.

  • PS/Comment: Điều đáng chú ý

Theo Hiến pháp phải có ¾ số đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua quy phạm bất kỳ sửa đổi Hiến pháp, đồng nghĩa phải có ít nhất là 300 đại biểu nhân dân ở quốc hội bỏ phiếu thuận cho dự luật 9037.

Với 334 phiếu thuận đồng ý thông qua dự luật này chúng ta thấy một sự đồng nhất cao đường lối chiến lược hội nhập Châu Âu được củng cố trong Hiến pháp do tổng thống Poroshenko đề xuất. Đồng nghĩa, dù tổng thống nào lên cầm quyền thì khó có thể đảo ngược xu thế hội nhập Châu Âu – thành viên EU và NATO của Ukraina.

Theo dữ liệu được báo chí đăng tải, chỉ có phái “Oppoblock” và phái “Phục hưng” ở quốc hội là phản đối đường lối hội nhập Châu Âu bằng cách bỏ phiếu chống hoặc không bỏ phiếu khi quốc hội biểu quyết.

Dự luật 9037 đã được thông qua với 334 phiếu thuận, trong khi chỉ cần 300 phiếu là hợp pháp. Có 35 đại biểu nhân dân bỏ phiếu chống, không ai bỏ phiếu trắng, có 16 đại biểu nhân dân không tham gia bỏ phiếu.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề