trừng phạt làm giàu bất hợp pháp rss trừng phạt làm giàu bất hợp pháp

Quyết định này có 316 ĐBND, trong số 400 ĐBND có mặt ở quốc hội bỏ phiếu thông qua trong lần đọc thứ nhất. Những điểm sửa đổi được đưa vào luật bao gồm tịch thu tài sản bất hợp pháp của những người có thẩm quyền nhà nước hoặc của những người thuộc chính quyền tự quản tại các địa phương, và việc trừng phạt vì có những tài sản như vậy (dự luật mã số 1031). Như Pv...